#
#
#
#
#
#
A picture

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dane

 

Daň z nehnuteľností

Obec Zálesie vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.8/2023.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie”) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti - nadobudnutia právoplatnosti  zápisnice alebo osvedčenia o dedičstve.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov.

Priznanie daňovník podáva na predpísanom tlačive. 

Daňovník je povinný v priznaní:

 • uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane,
 • vyplniť všetky údaje podľa priznania.

Doklady potrebné k vyplneniu a podaniu priznania:

 • rozhodnutie o povolení vkladu,
 • kolaudačné rozhodnutie(pri novostavbe),
 • právoplatné stavebné povolenie,
 • zápisnica z dražby,
 • osvedčenie o dedičstve.

Vyrúbenie dane

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie do 31. januára a v priebehu zdaňovacieho obdobia sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Zálesie ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

A/B /orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty

1,05 %

základu dane

C/záhrady

1,20 %

základu dane

D/lesné pozemky 1,05 % základu dane
E/rybníky 1,05 % základu dane

F/zastavané plochy a nádvoria

1,50 %

základu dane

G/stavebné pozemky 2,50 % základu dane

H/ostatné plochy okrem stav. plôch

1,50 %

základu dane

Sadzba dane zo stavieb

1) Správca dane určuje pre stavby  na území obce Zálesie ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

 1. 1,00 € - stavby na bývanie a drobné  stavby, ktoré má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 2. 0,40 € - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 3. 1,50  - chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu
 4. 0,85 € - samostatne stojace garáže
 5. 0,30 € - stavby hromadných garáží
 6. 0,30 € - stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
 7. 1,80 € - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 8. 1,80 € - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu  s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
 9. 1,80 € - ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až h)

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb za každé nadzemné aj podzemné podlažie (okrem prvého nadzemného podlažia) príplatok 0,20€.

Sadzba dane z bytov

Správca dane určuje na území obce Zálesie ročnú sadzbu dane z bytov  a ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor za každý  aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:

1,00 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy
1,00 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy  nebytového priestoru
3,00 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy nebytového priestoru, ktorý sa využíva na podnikanie a inú  zárobkovú činnosť   0,50 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného ako garáž

Daň za ubytovanie

Predmet dane a daňovník:

 1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. (ďalej len „ zariadenie”).
 2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základ a sadzba dane

 1. Základom dane je počet prenocovaní
 2. Správca dane určuje sadzbu dane: 0,50€ /1 osoba/ 1 prenocovanie

Vyberanie dane

 1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje.
 2. Platiteľ dane je pre účely evidencie povinný predkladať správcovi dane najneskôr do 10. kalendárneho dňa  po skončení  mesiaca evidenciu osôb a evidenciu počtu prenocovaní.
 3. Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia  mesiaca na účet Obecného úradu Zálesie.

Daň za psa

Obec Zálesie vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8 /2023.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je:

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely

b) pes umiestnený v útulku zvierat

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je

a) vlastníkom psa alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

Základom dane je počet psov.

Ročná sadzba dane za psa staršieho ako 6 mesiacov je 12,00€. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Čiastkové priznanie:

Ak daňovník podal priznanie a daňová povinnosť za psa vznikne (kúpa, osvojenie, darovanie psa) alebo zanikne (úhyn, eutanázia, predaj, darovanie, odcudzenie psa) v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Vyrúbenie dane:

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vzniká daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Splatnosť dane:

Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vrátenie pomernej časti dane:

Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Daň za predajné automaty

Predmet dane a daňovník

 1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu ( ďalej len „predajné automaty”) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
 2. Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základ dane a sadzba dane

 1. Základom dane je počet predajných automatov.
 2. Správca dane určuje sadzbu dane: 135,00 € / 1 predajný automat / 1 kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmet dane a daňovník

 1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje”).
 2. Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základ a sadzba dane

 1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
 2. Správca dane určuje sadzbu dane: 150,00 € / 1 nevýherný hrací prístroj / 1 kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. „ Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.”

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmet dane a daňovník

 1. Predmet dane  za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
 2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,  umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva  v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov  a verejných sietí.
 4. Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základ a sadzba dane

 1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného  verejného priestranstva v m2
 2. Správca dane určuje  nasledovné sadzby dane:

a) umiestnenie predajného zariadenia na poskytovanie služieb - 0,50 €  / 1m2 / 1deň
b) umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu alebo kontajnera - 0,50 € / 1 m2 / 1deň
c) umiestnenie lunaparku, cirkusu a iných zábavných zariadení - 20,00 € / 1deň
d) parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlo - 200,00 € / 1 parkovacie miesto / 1 rok
e) parkovacie miesto pre nákladné motorové vozidlo - 500,00 € / 1 parkovacie miesto / 1 rok
f) za umiestnenie prenosného reklamného pútača, stojanu - 0,10  €  / 1m2 / 1deň


Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Oznamovacia povinnosť,  vyrubenie dane a platenie dane

 1. Daňovník   je   povinný  oznámiť  svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 2. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná 15 dní odo  dňa  nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia.
 3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.