#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Matrika

 

Vybavenie matričných dokladov pre obec Zálesie vybavuje príslušný obecný úrad Ivanka pri Dunaji.

Rodný list

vybavuje sa v mieste narodenia dieťaťa.

Sobášny list

vybavuje sa v mieste, kde bolo manželstvo uzavreté.

1. Uzavretie manželstva cirkevnou formou

Snúbenci si podajú tlačivo na príslušnom matričnom úrade, kde chcú uzavrieť manželstvo.

2. Civilnou formou

Snúbenci si podajú žiadosť na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého bydliska jedného zo snúbencov.
Ak chcú uzavrieť manželstvo  mimo svojho trvalého bydliska, musí matričný úrad z miesta trvalého bydliska jedného zo snúbencov zmocniť matričný úrad, pred ktorým chcú snúbenci manželstvo uzavrieť. Pri zmocnení k uzavretiu manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade, sa vyberá správny poplatok. (Žiadosť vyplnia na matričnom úrade, ktorý zmocňuje).
Žiadosť o uzavretie manželstva sa predkladá podľa zákona 154/94 Z.z. minimálne 1 dní pred uzavretím manželstva.

Správne poplatky:

  1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 16,50€,
  2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 16,50€,
  3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 16,50€,
  4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 66€,
  5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami - 33€,
  6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 66€,
  7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 165,50€,
  8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 199€.

 

Poučenie pre snúbencov

  1. Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom. 
  2. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

 

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady: *)

A. SLOBODNÍ:

a) vlastné rodné listy

b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1.9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz predložia vojenský preukaz (knižku).

B. OVDOVELÍ:

a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte:

b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C. ROZVEDENÍ:

a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte:

b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D. CUDZINCI PREDLOŽIA:

a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C) a okrem toho ešte:

b) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami

c) ak majú doklady pod bodom A. B, C, D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka

d) vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. Č. 154/1994 Z. z.).

*) Pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi.