#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

 

Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne

 

  

Obec Zálesie si uvedomuje potrebu rozširovania občianskej infraštruktúry predovšetkým tej školskej. Preto sa obec rozhodla rozšíriť kapacity materskej školy prístavbou nového pavilónu a obnovou existujúcich priestorov. Projekt bol úspešne schválený, zrealizovaný a financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Prijímateľ:                         Obec Zálesie

 

Názov projektu:               Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne

 

Výška oprávnených výdavkov:     1 414 893,55 EUR

Výška nenávratného príspevku:   1 344 148,86 EUR

 

Cieľ projektu:             

Cieľom projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov obce, umožniť rodičom detí ľahší prístup       k infraštruktúre   materských škôl a prispieť k lepšiemu zosúladeniu pracovného a súkromného života.

 

Špecifickým cieľom projektu je sprístupnenie služieb infraštruktúry materskej školy s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

 

Aktivity projektu:

Aktivita 1 Výstavba materskej školy

Projektom rozšírila kapacita materskej školy o 44 detí od 3 do 5 rokov (dostavbou 2-podlažného pavilónu C s dvoma triedami s hygienickým zázemím) a dostavbu jednopodlažného prepojovacieho vstupného traktu s novou jedálňou, čím sa vytvoril z viacerých solitérnych pavilónov A a B jeden objekt s optimálnymi funkčno – prevádzkovými vzťahmi a ekonomikou prevádzky. V existujúcom pavilóne B sa dispozičnými úpravami vybudovala nová moderná kuchyňa s vybavením a zázemím s priamou nadväznosťou na jedáleň pre 150 stravníkov. V priestoroch pôvodnej kuchyne v pavilóne A sa vybudovali skladové priestory a kancelária pre učiteľky.

 

Aktivita 2 Areál materskej školy

Na školskom dvore sa umiestnili nové herné prvky a mobiliár s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Osadilo sa viacero nových herných zostáv s bezpečnou dopadovou plochou a pieskovisko.

 

Aktivita 3 Materiálno technické vybavenie MŠ

Nové triedy sa vybavili potrebným nábytkom - novými postieľkami, matracmi, stoličkami, stolmi, nábytkovou zostavou a interaktívnou tabuľou s projektorom. V triedach sú tiež potrebné skrine a učiteľský stôl so stoličkou.

 

Materská škola Zálesie - dostavbaMaterská škola Zálesie - dostavba

Materská škola Zálesie - dostavbaMaterská škola Zálesie - dostavba

Materská škola Zálesie - dostavba