A picture

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 665
TÝŽDEŇ: 665
CELKOM: 442089

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ADVENT 2018

Kalendár akcií

Aktuálne správy

21.01.2019

OZNAM Obecného úradu Zálesie - ochrana nadzemného elektrického vedenia v obci

OZNAM Obecného úradu Zálesie - ochrana nadzemného elektrického vedenia v obci

Vážený občania, rád by som vás informoval o probléme zasahovania vetiev stromov do elektrického vedenia a vedenia osvetlenia. Ak sa vetvy stromu dotýkajú vedenia prúd tečie do zeme čo nám zvyšuje spotrebu el. energie, alebo vyhodí ističe a potom celá obec nesvieti (piatok 18. 1). V krajnom prípade môže spôsobiť vážnejšiu poruchu, alebo požiar. OZNAM Oznamujeme obyvateľom, že podľa § 43 ods. 4 a 5 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je zakázané v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením: 4. a/ zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky b/ vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m c/ / vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou d/ uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky e/ vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku f/ vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy 5. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia distribútora elektrickej energie na vstup na pozemok resp. na uskutočnenie odstraňovania a/alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia, a bude brániť distribútorovi elektrickej energie vo výkone týchto oprávnení , bude považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii. Zabránením vstupu distribútorovi elektrickej energie na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Ing. Marián Perger, starosta obce Zálesie

Detail

21.01.2019

 OZNAM Obecného úradu Zálesie - premiestnené nádoby na separovaný odpad 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - premiestnené nádoby na separovaný odpad

Obec Zálesie oznamuje obyvateľom, že v obci boli premiestnené nádoby na separovaný odpad z ulice Malinovská /pri cintoríne/ na roh ulíc Cintorínska – Topoľová, z dôvodu zabezpečenia čistoty a poriadku v obci. Upozorňujeme, že nové stojisko separovaného odpadu bude monitorované kamerovým systémom.

Detail

18.01.2019

Priznanie k dani z nehnuteľnosti ,k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  1

Priznanie k dani z nehnuteľnosti ,k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Obecný úrad Zálesie ako správca dane z nehnuteľnosti upozorňuje občanov , ktorí v katastri obce Zálesie v roku 2018 nadobudli,mali zmenu ( skolaudovali , bolo im vydané stavebné povolenie a pod. ) predali , darovali nehnuteľnosť , že termín na podanie daňové priznania je do 31.januára 2019 vrátane , správcovi dane- Obecnému úradu Zálesie .

Detail

14.01.2019

OZNAM Obecného úradu Zálesie - prerušenie dodávky vody 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - prerušenie dodávky vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. informuje obyvateľov Zálesia o dočasnom prerušení dodávky vody z verejného vodovodu.

Detail

11.01.2019

 OZNAM Obecného úradu Zálesie - preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény. 1

OZNAM Obecného úradu Zálesie - preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 11. 1. 2019 v čase o 12.00 v obci Zálesie vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

Detail