#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Využite našu novú stránku na zaplatenie za komunálny odpad!

e-poplatok

Vývoz komunálneho odpadu 

Oznamujeme občanom, že spoločnosť AVE SK, s.r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Zálesie vždy vo štvrtok v čase od 06.00 hodiny ráno do 22.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň. Nevyvezenú nádobu treba nahlásiť na obecný úrad na tel. čísle: 02/ 52 62 38 42, alebo e-mailom na zahorova@obeczalesie.sk

POZOR ZMENA pre dvojtýždenný vývoz - vývoz bude realizovaný každý párny týždeň!!!

Pre poplatníkov, ktorí za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2023 uhradili poplatok za dvojtýždňový cyklus platí vývoz KO v každom párnom týždni príslušného roka.

!!!!!!Úhradu za komunálny odpad je potrebné vykonať bankovým prevodom na účet, využite novú stránku obce e-poplatok!!!! -

 

•poplatok na účet je možné uhrádzať od 1.1.2023. Nálepky na nádoby bude možné prebrať na obecnom úrade od 1. Februára 2023. 

 

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2023: poplatok sa uhrádza  od 
1. Januára do 31. Marca 2023 prevodom. Vo výnimočných prípadoch v hotovosti od 1.februára.2023.
objem v litroch                       frekvencia výška poplatku
120 52 x (týždenný)          238€
120 26 x (dvojtýždenný) 119€
240 52 x (týždenný)          643€
240 26 x (dvojtýždenný) 321,50€
1100 52 x (týždenný)          2951€
1100 26 x (dvojtýždenný) 1475,50€

 

 

Znížený poplatok za komunálny odpad

objem v litroch                       frekvencia výška poplatku
120 26 x (dvojtýždenný)          83 €

 

Obec zníži poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o 30 % 

Fyzickým osobám ak nežijú v spoločnej domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom z podnikania alebo zo závislej činnosti a jedná sa o:

• seniora nad 65 rokov

• držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

• držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám

!!!Vyššie uvedené platí ak títo žiadatelia majú objednaný odvoz nádoby 120 dm3 a zároveň v intervale 26 odvozov ročne.

Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku podaním žiadosti obci na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie poplatku, a to najneskôr v lehote do 28. februára príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká a zníženie sa uplatní v nasledujúcom zdaňovacom období.

Poplatník je povinný predložiť obci hodnoverný doklad preukazujúci dôvod zníženia poplatku (napr. čestné prehlásenie, že žiadateľ, osoba staršia ako 65 rokov nežije v spoločnej domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom z podnikania alebo zo závislej činnosti, preukaz ZŤP, preukaz ŤZPS, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o bezvládnosti a pod.)

Žiadosť o úľavu 30 percent_ KO.doc (210.5 kB)

Čestné prehlásenie_ úľava seniori (206.5 kB)

 

Plaťte cez novú stránku e-poplatok, v prípade platby prevodom:


číslo účtu :SK04 0200 0000 0042 0894 3559, kód banky: 0200, variabilný symbol: 2023, do poznámky je potrebné uviesť meno poplatníka, inak sa platba nedá identifikovať. Pri úhrade prevodom je potrebné doniesť na obecný úrad ( k prevzatiu nálepky na nádobu ) výpis platby.

 

V nevyhnutných prípadoch platba v hotovosti, alebo platobnou kartou na obecnom úrade. 

V prípade, že Vám odpad nebol vyvezený, nepoužívajte dotaz na stránke, ale píšte priamo na e-mail zahorova@obeczalesie.sk  

Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň.

Tlačivo - zmeny vo vývoze odpadu

VZNIK priznanie komunálny odpad na rok 2023 (34.5 kB)

Certifikát množstva triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme za rok 2020 (88.86 kB)

Odpadové hospodárstvo- súhrn pre obyvateľov

Odpadové hospodárstvo - súhrn pre obyvateľov.pdf (305.18 kB)

Kalendár vývozov na rok 2023

Zvozový harmonogram 2023_ 120L a 240 L nádoby_Zálesie.pdf (172.66 kB)

Zvozový harmonogram 2023 - Zálesie - 1100l.pdf (172.83 kB)

Harmonogram vývozu plastov na rok 2023: vždy v piatok

120l/240 l nádoby/ priehľadné vrecia 

Vrecia so separovaným odpadom je potrebné mať vyložené v deň zberu do 6:00 hod. na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie. Separovaný odpad musí byť vložený výhradne do bezfarebných priesvitných vriec. Obaly musia byť zošliapnuté a nesmú obsahovať potraviny, olej, farby a podobne. 

 

6.1.2023
3.2.2023
3.3.2023
31.3.2023
28.4.2023
26.5.2023
23.6.2023
21.7.2023
18.8.2023
15.9.2023
13.10.2023
10.11.2023
8.12.2023

Plasty spolu s VKM a kovmi:

  • patrí: zošliapnuté čisté PET fľaše, obaly označené skratkami PE, PE-HD, PP, PET fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel, destilovanej vody, rastlinných olejov a pod., PE-LD čistá fólia ako napr. igelitové tašky, fólie z prac. práškov, stavebné fólie, strečové fólie a PS - čistý biely polystyrén, čisté obaly VKM/Tetrapaky, konzervy, kovové obaly a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov ako sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok

 

  • nepatrí: plastové obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan, znečistené plastové obaly, kovové obaly kombinované s iným materiálom

Plagat_stlaceny odpad je dobry odpad_A4.pdf (610.75 kB)

Plagat_Zalohujme_ale_nezabudajme_triedit.pdf (193 kB)

Harmonogram vývozu papiera na rok 2023: vždy v utorok

Vrecia so separovaným odpadom je potrebné mať vyložené v deň zberu do 6:00 hod. na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie. Separovaný odpad musí byť vložený výhradne do bezfarebných priesvitných vriec.

 

10.1.2023
7.2.2023
7.3.2023
4.4.2023
2.5.2023
30.5.2023
27.6.2023
25.7.2023
22.8.2023
19.9.2023
17.10.2023
14.11.2023
12.12.2023

Papier:

  • patrí: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, baliaci papier, reklamné letáky, kartóny

 

  • nepatrí: tetrapakové obaly, voskový a impregnovaný papier, znečistený papier, plienky a hygienické potreby. 

 

ZMENA od roku 2020: Do vriec s plastami sa môžu separovať OBALY z kovov a tetrapakov.


Oddelený zber separovaného papiera a plastov od JANUÁRA 2022

Z dôvodu snahy o zvýšenie efektivity zberu separovaných odpadov, pristúpila zberová spoločnosť AVE SK k oddelenému zberu separovaného papiera a plastov. Od Januára 2022 sa tieto druhotné suroviny v obci Zálesie nebudú zbierať spoločne, v jednom termíne, ako tomu bolo doteraz. Pri oddelenom zbere separovaného papiera je možné túto druhotnú surovinu okamžite spracovať, tzn. zlisovať do balíkov určených na recykláciu, bez potreby oddelovania jednotlivých papierov a lepenky na separačnej linke od separovaných plastov. Obci Zálesie sa vďaka tejto zmene podarí zachovať/ navýšiť percentuálnu vyseparovanosť papiera. Vrecia, ktoré sa používajú na zber separovaných plastov možu obsahovať aj VKM a kovy. Nie je potrebné oddelovať ich do separatných vriec. Dotriedovanie jednotlivých zložiek, ktoré patria do vreca na separované plasty, je zabezpečené prostredníctvom zamestnancov pracujúcich na separačnej linke.

 

V praxi táto úprava znamená, že 100% vyzbieraných ton papiera može byť pripočítaných do vyseparovanosti obce, nakoľko nebude obsahovat žiadne znečistenia a bude efektívnejší aj z pohľadu ochrany životného prostredia, keďže sa zrecyklujú aj menšie útržky papiera.

 

ZMENA PRI ZBERE PAPIERA 

Spoločnosť AVE sa rozhodla zaviezť zber separovaného papiera z nádob. Tento pilotný projekt spustili v niektorých obciach na jeseň 2021 a kedže sa im to osvedčilo, rozširujú tento spôsob zberu aj do zvyšných väčších obcí.

 

Dôvodov na túto zmenu je hneď niekoľko:

  • Zjednodušená manipulácia pri ukladaní papiera – stláčanie do nádoby, vyloženie na ulicu
  • Ochrana pred zlými klimatickými podmienkami
  • Zjednodušená manipulácia pri nakladaní papiera do vozidla a spracovaní pri lise
  • Ochrana životného prostredia                                                                                                                                                                                 

 

Použité môžu byť 120l aj 240l nádoby. Najlepšou voľbou sú certifikované SULO nádoby, aby boli dostatočne kvalitné a odolné voči nárazom.   

Obyvatelia môžu používať buď len vrece, len nádobu, alebo kombináciu oboch druhov zberu. Prechod na nádoby nie je podmienkou a ani ňou nebude. Ide teda o dobrovoľnú voľbu.

Plasty zatiaľ ostávajú výhradne vo vreciach, nakoľko je s nimi pomerne jednoduchá manipulácia a predovšetkým zaručuje čistotu zberu. Nevylučuje sa však, že sa v budúcnosti zavedie zber z nádob aj pre plasty. 


Harmonogram vývozov skla pre rok 2023

Január-          23.1.2023
Február-         20.2.2023
Marec-           20.3.2023
Apríl-              17.4.2023
Máj-                15.5.2023
Jún-                12.6.2023
Júl-                 10.7.2023
August-          7.8.2023
September-   4.9.2023
Október-         2.10.2023
                        30.10.2023
November-    27.11.2023
December-    22.12.2023

 


 

 


Zberné miesto 

 

Prevádzková doba:

 

Marec - Október

Streda

14:00 hod. - 18:00 hod. 

Sobota

10:00 hod. - 15:00 hod.

 

November - Február

Streda

14:00 hod. - 17:00 hod.

Sobota

10:00 hod. - 15:00 hod.

 

Prevádzkový poriadok zberného miesta Zálesie

Zoznam odoberaných odpadov na zbernom mieste Zálesie


Separovanie odpadu v obci Zálesie

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vznikla povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty, kovové obaly. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať - opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu. Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu je niekoľkokrát lacnejšie ako uloženie odpadu na skládke.
 

pravidla triedenia.pdf (118.01 kB)

https://www.menejodpadu.sk/starostovia-pri-nakupe-komposterov-nezabudajte-na-stiepkovac/

Certifikát 2019_separovaný odpad

Stlacajme_odpad_plagat_A3.pdf (1016.76 kB)

 

Recyklačné znaky  pre triedený odpad 

recyklacne znaky

VKM - tetrapaky 

VKM

Sklo 

Triedením skla šetríme prírodné zdroje.pdf (130.05 kB)


Prieskum biologicko rozložiteľného odpadu

Obec Zálesie vykonala v termíne od 4.9.2017 do 30.9.2017 prieskum spôsobu likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Zálesie.

Výsledky prieskumu si môžete prečítať tu: výsledky prieskumu

 

V oblasti separácie odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu bola obec Zálesie úspešná v rámci projektu „Obec Zálesie chce byť zodpovednejšia voči životnému prostrediu“.

Viac informácií o tomto projekte sa dozviete na podstránke Projekty/Kompostovanie.


 

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Potvrdenie o precentuálnom podiele vytriedených zložiek Komunálnych odpadov za rok 2022 (44.35 kB)

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov2021.pdf (42.1 kB)

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2020 (47.11 kB)

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2019

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2018

 

Koronavírus a nakladanie s odpadom


 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022 (159.53 kB)

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2021.pdf (156.63 kB)