A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kalendár vývozov na rok 2021 

Kalendár vývozov na rok 2021

Kalendár vývozov na rok 2021 vrátane BIO (164.24 kB)

Harmonogram vývozu plastov a papiera na rok 2021: vždy v piatok

Vrecia so separovaným odpadom je potrebné mať vyložené v deň zberu do 6:00 hod. na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie. Separovaný odpad musí byť vložený výhradne do bezfarebných priesvitných vriec. Obaly musia byť zošliapnuté a nesmú obsahovať potraviny, olej, farby a podobne. 

 

8.1.2021
5.2.2021
5.3.2021
2.4.2021
30.4.2021
28.5.2021
25.6.2021
23.7.2021
20.8.2021
17.9.2021
15.10.2021
12.11.2021
10.12.2021

Plasty spolu s VKM a kovmi:

  • patrí: zošliapnuté čisté PET fľaše, obaly označené skratkami PE, PE-HD, PP, PET fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel, destilovanej vody, rastlinných olejov a pod., PE-LD čistá fólia ako napr. igelitové tašky, fólie z prac. práškov, stavebné fólie, strečové fólie a PS - čistý biely polystyrén, čisté obaly VKM/Tetrapaky, konzervy, kovové obaly a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov ako sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok

 

  • nepatrí: plastové obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan, znečistené plastové obaly, kovové obaly kombinované s iným materiálom

 

Papier:

  • patrí: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, baliaci papier, reklamné letáky, kartóny

 

  • nepatrí: tetrapakové obaly, voskový a impregnovaný papier, znečistený papier, plienky a hygienické potreby. 

 

ZMENA od roku 2020: Do vriec s plastami sa môžu separovať OBALY z kovov a tetrapakov.Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu Zálesie pre rok 2021

Plánovací kalendár_2021_Zálesie_BIO.pdf (164.24 kB)

 


 

Vývoz komunálneho odpadu 

Oznamujeme občanom, že spoločnosť AVE SK, s.r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Zálesie vždy vo štvrtok v čase od 06.00 hodiny ráno do 22.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň. Nevyvezenú nádobu treba nahlásiť na obecný úrad na tel. čísle: 02/ 52 62 38 42, alebo e-mailom na zahorova@obeczalesie.sk

POZOR ZMENA pre dvojtýždenný vývoz - vývoz bude realizovaný každý párny týždeň!!!

Pre poplatníkov, ktorí za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2021 uhradili poplatok za dvojtýždňový cyklus platí vývoz KO v každom párnom týždni príslušného roka.

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2021: poplatok sa uhrádza  od 1. februára  do 31. marca 2021.

objem v litroch                       frekvencia výška poplatku
110/120 52 x (týždenný)            178€
110/120 26 x (dvojtýždenný)     89€
240 52 x (týždenný)            356€
240 26 x (dvojtýždenný)   178€
1100 52 x (týždenný)          1632€
1100 26 x (dvojtýždenný)   816€

úhradu za komunálny odpad je možne vykonať aj bankovým prevodom v OTP Banka Slovensko : na číslo účtu :

SK11 5200 0000 0000 0147 1445, kód banky: 5200, variabilný symbol: 0020, do poznámky je potrebné uviesť meno poplatníka, inak sa platba nedá identifikovať. Pri úhrade prevodom je potrebné doniesť na obecný úrad ( k prevzatiu nálepky na nádobu ) výpis platby.

 

V prípade, že Vám odpad nebol vyvezený, nepoužívajte dotaz na stránke, ale píšte priamo na e-mail zahorova@obeczalesie.sk  

Tlačivo - zmeny vo vývoze odpadu

priznanie KO 2021.pdf (111.99 kB)

Certifikát množstva triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme za rok 2020 (88.86 kB)


 

Zberné miesto 

 

Prevádzková doba:

 

Marec - Október

Streda

14:00 hod. - 18:00 hod. 

Sobota

10:00 hod. - 15:00 hod.

 

November - Február

Sobota

10:00 hod. - 15:00 hod.

 

Prevádzkový poriadok zberného miesta Zálesie

Zoznam odoberaných odpadov na zbernom mieste Zálesie


Separovanie odpadu v obci Zálesie

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vznikla povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty, kovové obaly. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať - opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu. Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu je niekoľkokrát lacnejšie ako uloženie odpadu na skládke.
 

pravidla triedenia.pdf (118.01 kB)

https://www.menejodpadu.sk/starostovia-pri-nakupe-komposterov-nezabudajte-na-stiepkovac/

Certifikát 2019_separovaný odpad

Stlacajme_odpad_plagat_A3.pdf (1016.76 kB)

 

Recyklačné znaky  pre triedený odpad 

recyklacne znaky

VKM - tetrapaky 

VKM

Sklo 

Triedením skla šetríme prírodné zdroje.pdf (130.05 kB)


Prieskum biologicko rozložiteľného odpadu

Obec Zálesie vykonala v termíne od 4.9.2017 do 30.9.2017 prieskum spôsobu likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Zálesie.

Výsledky prieskumu si môžete prečítať tu: výsledky prieskumu

 

V oblasti separácie odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu bola obec Zálesie úspešná v rámci projektu „Obec Zálesie chce byť zodpovednejšia voči životnému prostrediu“.

Viac informácií o tomto projekte sa dozviete na podstránke Projekty/Kompostovanie.


 

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Koronavírus a nakladanie s odpadom

 


 

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2018

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2019

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2020 (47.11 kB)