#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

e-poplatok

Využite stránku e-poplatok!

Vývoz komunálneho odpadu 

Oznamujeme občanom, že spoločnosť AVE SK, s.r.o. bude vyvážať komunálny odpad v obci Zálesie vždy vo štvrtok v čase od 06.00 hodiny ráno do 22.00 hod. Nádoba musí byť vyložená pred 06.00 hod a zostáva vonku až do jej vyvezenia, a to aj v prípade, že sa tak nestane v daný vývozný deň. 

 

Úhradu za komunálny odpad je potrebné vykonať bankovým prevodom na účet alebo využite novú stránku obce e-poplatok! Služba pre rok 2024 je už spustená!

číslo účtu: SK88 5600 0000 0018 1487 5003, variabilný symbol: 2024, do poznámky je potrebné uviesť meno poplatníka, inak sa platba nedá identifikovať. Pri úhrade prevodom je potrebné doniesť na obecný úrad      (k prevzatiu nálepky na nádobu ) výpis platby.

V nevyhnutných prípadoch platba v hotovosti, alebo platobnou kartou na obecnom úrade. 

 

•poplatok na účet je možné uhrádzať od 1.1.2024. Nálepky na nádoby bude možné prebrať na obecnom úrade od 1. Februára 2024. 

 

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2024: poplatok sa uhrádza  od 
1. Januára do 31. Marca 2024 prevodom. Vo výnimočných prípadoch v hotovosti od 1.februára.2024.

 

OBJEM V LITROCH FREKVENCIA VÝŠKA POPLATKU
110/120 52 x (týždenný) 335 €
110/120 26 x (dvojtýždenný) 167,50 €
110/120 13 x (mesačný) 84 €
240 52 x (týždenný)   670 €
240 26 x (dvojtýždenný) 335 €
1100 26 x (dvojtýždenný) 1 535,5 €
5000 26 x (dvojtýždenný) 6 980 €

 

Znížený poplatok za komunálny odpad

OBJEM V LITROCH FREKVENCIA VÝŠKA POPLATKU
110/120 26 x (dvojtýždenný) 114 €
110/120 13 x (mesačný) 57 €

 

Obec zníži poplatok za komunálny odpad o 30% fyzickým osobám ak nežijú v spoločnej domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom z podnikania alebo zo závislej činnosti a to:

a) Fyzickým osobám starším ako 65 rokov

b) Držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

c) Držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

d) Fyzickým osobám prevažne, alebo úplne bezvládnym.

!!!Vyššie uvedené platí ak títo žiadatelia majú objednaný odvoz nádoby 120 l a zároveň v intervale 26 a 13 odvozov ročne.

Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku v lehote do 28. februára príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká a zníženie sa uplatní v nasledujúcom zdaňovacom období. Poplatník je povinný predložiť obci hodnoverný doklad preukazujúci dôvod zníženia poplatku (napr. čestné prehlásenie, že žiadateľ je osoba staršia ako 65 rokov a nežije v spoločnej domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom z podnikania, alebo zo závislej činnosti, preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o bezvládnosti a pod.).

 

Tlačivo - zmeny vo vývoze odpadu

zmena vývozu KO rok 2024.doc 

 

Odpadové hospodárstvo - súhrn pre obyvateľov

Odpadové hospodárstvo - súhrn pre obyvateľov.pdf (305.18 kB)

 

Kalendár vývozov na rok 2024

Zvozový harmonogram 2024 - Zálesie pdf nový.pdf 

Zvozový harmonogram 2024 - Zálesie - 1100l nový pdf.pdf 

 

Harmonogram vývozu plastov na rok 2024: vždy v piatok

120l/240 l nádoby/ priehľadné vrecia 

Vrecia so separovaným odpadom je potrebné mať vyložené v deň zberu do 6:00 hod. na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie. Separovaný odpad musí byť vložený výhradne do bezfarebných priesvitných vriec. Obaly musia byť zošliapnuté a nesmú obsahovať potraviny, olej, farby a podobne. 

 

05.01.2024

02.02.2024

01.03.2024

29.03.2024

26.04.2024

24.05.2024

21.06.2024

19.07.2024

16.08.2024

13.09.2024

11.10.2024

08.11.2024

06.12.2024

 

Plasty spolu s VKM a kovmi:

  • patrí: zošliapnuté čisté PET fľaše, obaly označené skratkami PE, PE-HD, PP, PET fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel, destilovanej vody, rastlinných olejov a pod., PE-LD čistá fólia ako napr. igelitové tašky, fólie z prac. práškov, stavebné fólie, strečové fólie a PS - čistý biely polystyrén, čisté obaly VKM/Tetrapaky, konzervy, kovové obaly a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov ako sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok

 

  • nepatrí: plastové obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan, znečistené plastové obaly, kovové obaly kombinované s iným materiálom

 

ZMENA od roku 2020: Do vriec s plastami sa môžu separovať OBALY z kovov a tetrapakov.

Plagat_stlaceny odpad je dobry odpad_A4.pdf (610.75 kB)

Plagat_Zalohujme_ale_nezabudajme_triedit.pdf (193 kB)

ENVI PACK - káva plagát A4.pdf 

 

Harmonogram vývozu papiera na rok 2024: vždy v utorok

120l/240 l nádoby/ priehľadné vrecia 

  

09.01.2024

06.02.2024

05.03.2024

02.04.2024

30.04.2024

28.05.2024

25.06.2024

23.07.2024

20.08.2024

17.09.2024

15.10.2024

12.11.2024

10.12.2024

 

Papier:

  • patrí: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, baliaci papier, reklamné letáky, kartóny

 

  • nepatrí: tetrapakové obaly, voskový a impregnovaný papier, znečistený papier, plienky a hygienické potreby. 

 


Harmonogram vývozov skla pre rok 2024

22.01.2024

19.02.2024

18.03.2024

15.04.2024

13.05.2024

10.06.2024

08.07.2024

05.08.2024

02.09.2024

28.09.2024

 

  • patrí: sklenené nádoby, flaše, zaváraninové poháre, tabuľové sklo z dverí a okien
  • nepratrí: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, drôtené sklo

 


Zberné miesto 

 

Prevádzková doba:

 

Marec - Október

Streda

14:00 hod. - 18:00 hod. 

Sobota

10:00 hod. - 15:00 hod.

 

November - Február

Streda

14:00 hod. - 17:00 hod.

Sobota

10:00 hod. - 15:00 hod.

 

Prevádzkový poriadok zberného miesta Zálesie

Zoznam odoberaných odpadov na zbernom mieste Zálesie


Separovanie odpadu v obci Zálesie

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vznikla povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu: papier, sklo, plasty, kovové obaly. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať - opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu. Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu je niekoľkokrát lacnejšie ako uloženie odpadu na skládke.
 

pravidla triedenia.pdf (118.01 kB)

https://www.menejodpadu.sk/starostovia-pri-nakupe-komposterov-nezabudajte-na-stiepkovac/

Stlacajme_odpad_plagat_A3.pdf (1016.76 kB)

Certifikát za rok 2023.pdf 

Recyklačné znaky pre triedený odpad 

recyklacne znaky

VKM - tetrapaky 

VKM

Sklo 

Triedením skla šetríme prírodné zdroje.pdf (130.05 kB)

 


Potvrdenia o percentuálnom podiele vytriedených zložiek KO 

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2023.pdf 

Potvrdenie o precentuálnom podiele vytriedených zložiek Komunálnych odpadov za rok 2022 (44.35 kB)

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov2021.pdf (42.1 kB)

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2020 (47.11 kB)

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2019

Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2018