A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

(VZN)

 

 


 

Všeobecné záväzné nariadenia na rok 2019 - NÁVRHY

2018
Návrh dodatku k Všeobecnému záväznému nariadeniu na rok 2019 - Dodatok č.3/2018

navrh dodatkuč.3_2018_odpady.pdf Stiahnuté: 50x | 29.11.2018

Všeobecne záväzné nariadenia - PLATNÉ

2018
Všeobecne záväzné nariadenia obce Zálesie č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

04/2016

vzn č. 4_20416 o miestnom popl. za rozvoj.docx Stiahnuté: 297x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 3/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zálesie

03/2016

vzn č. 3_2016 prev.por.pohrebiska.docx Stiahnuté: 179x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 2/2016 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Zálesie

02/2016

vzn č. 2 _2016 o pravidlách času predaja a prevádzky zálesie.docx Stiahnuté: 161x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zálesie

01/2016

vzn č. 1_2016 o odpadoch.pdf Stiahnuté: 263x | 26.03.2018

Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

03/2008 - dodatok č. 2/2016

dodatok č. 2_2016.pdf Stiahnuté: 183x | 26.03.2018

Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o miestnych danicha a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2015

04/2015 - dodatok č. 1/2016

dodatok č_1_k vzn 4_2015schv..docx Stiahnuté: 183x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4 /2015

04/2015

vzn _o_ daniznehnutelnosti_4_2015.doc Stiahnuté: 367x | 26.03.2018

VZN obce Zálesie o pomenovaní ulíc Medzihájska, Malodunajská + mapa

02/2015

vzn-o-pomenovan---ul--c-malodunajsk---mapa.doc Stiahnuté: 197x | 26.03.2018

VZN obce Zálesie o pomenovaní ulíc Medzihájska, Malodunajská + mapa

02/2015

vzn---.-2-2015-o-pomenovan---ul--c-medzih--jska-malodunajsk--.doc Stiahnuté: 194x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie o pomenovaní ulice Fülová

01/2017

VZN č. 1_2017 o pomenovaní ulice Fülova.pdf Stiahnuté: 85x | 26.03.2018

Dodatok číslo 3 k VZN obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2015 v znení dodatku č.1/2016 ,2/2017

Dodatok číslo 3 k VZN obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2015 v znení dodatku č.1/2016 ,2/2017

dodatok.c.3kVZN42015.pdf Stiahnuté: 20x | 19.12.2018

2017
Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Zálesie, zmeny a doplnky č 2 výkres

2/2013

vzn-2-2013-zmeny-doplnky-up-c2.pdf Stiahnuté: 380x | 23.01.2017

Vyhlasuje sa záväzná časť dokumentácie Územný plán obce Zálesie, zmeny a doplnky č. 1/2011

3/2012

vzn-3-2012.pdf Stiahnuté: 289x | 23.01.2017

Určenie názvov nových ulíc

2/2012

vzn-2-2012-urcenie-nazvu-ulic.pdf Stiahnuté: 203x | 23.01.2017

VZN o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Obce Zálesie

1/2012

vzn-o-prevadzkach-v-obci-zalesie-2012.pdf Stiahnuté: 224x | 23.01.2017

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Zálesí

2/2011

110126-rokovaci-poriadok-oz--zalesie.pdf Stiahnuté: 217x | 23.01.2017

Určenie názvov nových ulíc

2/2009

vzn02-2009opomenovaniulic.pdf Stiahnuté: 201x | 23.01.2017

Určenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

1/2009

vzn02-2009opomenovaniulic.pdf Stiahnuté: 163x | 23.01.2017

Vyhlásenie záväznej časti Územného plánu obce Zálesie

9/2008

vzn9-2008_uzemny_plan_obce_zalesie.pdf Stiahnuté: 369x | 23.01.2017

Stránka