A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 


 

Všeobecné záväzné nariadenia - PLATNÉ

Všeobecné záväzné nariadenia - PLATNÉ

2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 3/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zálesie

03/2016

vzn č. 3_2016 prev.por.pohrebiska.docx Stiahnuté: 630x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 2/2016 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Zálesie

02/2016

vzn č. 2 _2016 o pravidlách času predaja a prevádzky zálesie.docx Stiahnuté: 486x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zálesie

01/2016

vzn č. 1_2016 o odpadoch.pdf Stiahnuté: 557x | 26.03.2018

VZN obce Zálesie o pomenovaní ulíc Medzihájska, Malodunajská + mapa

02/2015

vzn---.-2-2015-o-pomenovan---ul--c-medzih--jska-malodunajsk--.doc Stiahnuté: 435x | 26.03.2018

VZN obce Zálesie o pomenovaní ulíc Medzihájska, Malodunajská + mapa

02/2015

vzn-o-pomenovan---ul--c-malodunajsk---mapa.doc Stiahnuté: 406x | 26.03.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4 /2015

04/2015

vzn _o_ daniznehnutelnosti_4_2015.doc Stiahnuté: 704x | 26.03.2018

2017
Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 4/5015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1/2016

Dodatok č. 2_2017 k VZN č. 4_2015 o miestnych dan. a miestnom poplatku za KO.pdf Stiahnuté: 345x | 20.12.2017

Zeleň v obci Zálesie

8/2008

vzn_o_zeleni_pre_2011.pdf Stiahnuté: 321x | 23.01.2017

Vyhlásenie záväznej časti Územného plánu obce Zálesie

9/2008

vzn9-2008_uzemny_plan_obce_zalesie.pdf Stiahnuté: 559x | 23.01.2017

Určenie názvov nových ulíc

2/2009

vzn02-2009opomenovaniulic.pdf Stiahnuté: 354x | 23.01.2017

Určenie názvov nových ulíc

2/2012

vzn-2-2012-urcenie-nazvu-ulic.pdf Stiahnuté: 426x | 23.01.2017

Vyhlasuje sa záväzná časť dokumentácie Územný plán obce Zálesie, zmeny a doplnky č. 1/2011

3/2012

vzn-3-2012.pdf Stiahnuté: 498x | 23.01.2017

Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Zálesie, zmeny a doplnky č 2 výkres

2/2013

vzn-2-2013-zmeny-doplnky-up-c2.pdf Stiahnuté: 596x | 23.01.2017

Všeobecne záväzné nariadenia - NÁVRHY

Všeobecné záväzné nariadenia - NÁVRHY

2023
Návrh VZN obce Zálesie o určení názvu novej ulice _ Novobystrická ulica

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie o určení náyvu novej ulice _ Novobystrická ulica.pdf Stiahnuté: 9x | 20.01.2023

2022
Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie

VZN_o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie.pdf Stiahnuté: 22x | 28.11.2022

Návrh Dodatku č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

Návrh Dodatku č.1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie

návrh Dodatok č1_22 dotácie z rozpočtu obce _na zverejenie.pdf Stiahnuté: 19x | 14.11.2022

Návrh Dodatku číslo 7/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku č.4/2015 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č_7_2022_k vzn 4_2015_KO na 2023-na zverejnenie.pdf Stiahnuté: 56x | 11.11.2022

Návrh VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN o organizácii miestneho referenda final.pdf Stiahnuté: 34x | 06.06.2022

Návrh VZN č. 1/2022 Požiarny poriadok obce Zálesie

POŽIARNY PORIADOK OBCE Zálesie _ návrh VZN.pdf Stiahnuté: 47x | 21.04.2022

2021
Návrh Dodatku č.6/2021 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č_6_2021_k vzn 4_2015_KO na 2022 (002) - Upravené.pdf Stiahnuté: 436x | 23.11.2021

Stránka