#
#
#
#
#
#
A picture

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pobyt


Prihlásenie k trvalému pobytu (TP):

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na obecný úrad Zálesie.


Občan na Obecnom úrade Zálesie obdrží tlačivá:

 • Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (zakladá sa k evidencii obyvateľstva na OcÚ)
 • Odhlasovací lístok z trvalého pobytu (zasiela sa po potvrdení obecným úradom do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu
 • Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB  (zasiela sa pre centrálny register obyvateľstva do Banskej Bystrice)
 • Hlásenie o sťahovaní (zasiela obecný úrad pre štatistický úrad v Trnave)
   

Potrebné doklady:

a) Vlastník a spoluvlastník nehnuteľnosti

 • list vlastníctva (LV) alebo Rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu do katastra,
 • fotokópie (nie osvedčené) osobných dokladov (rodný list, sobášny list, rozvedení - právoplatné rozhodnutie o rozvode, vdovec(vdova) – úmrtný list, vysokoškolsky vzdelaní – diplom).

b) Nie vlastník

 • na tlačive k prihláseniu na trvalý pobyt musia všetci spoluvlastníci nehnuteľností podpísať súhlas na TP pred pracovníčkou ohlasovne,
 • všetky ostatné doklady.
   

Potvrdenie sa nevyžaduje podľa § 3 ods. 8 písm. d) zákona č. 253/1988 Z.z. a podľa § 4 ods. 6 písm. b), ak:

 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak:
 4. vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
   

Zmena trvalého pobytu v rámci obce – tlačivá:

Hlásenie pre REGOB

Po predložení uvedených dokladov, vyplnení tlačív, potvrdí obecný úrad trvalý pobyt a zasiela hlásenie spolu s osobnými dokladmi občana na Okresné riaditeľstvo policajného zboru (ORPZ) v Senci.
Po 14 dňoch si občan pôjde zadať na nový OP na ORPZ v Senci.Poplatok za nový OP je 4,50€. 
 

Prihlásenie k prechodnému pobytu (PP):

Občan na Obecnom úrade Zálesie obdrží tlačivá:

 • Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (zakladá sa k evidencii obyvateľstva na OcÚ)
 • Oznámenie prechodného pobytu pre REGOB  (zasiela sa pre centrálny register obyvateľstva do Banskej Bystrice)

Potrebné doklady:

 • občan nepredkladá fotokópie osobných dokladov, iba list vlastníctva (LV) alebo Rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu do katastra,
 • na tlačive k prihláseniu na PP musia všetci vlastníci podpísať súhlas s PP pred pracovníčkou ohlasovne ako pri trvalom pobyte.
   

Žiadosť na občanov

 • pri zmene bydliska v rámci obce nahlásiť zmenu na Obecnom úrade Zálesie – potrebné pre Evidenciu obyvateľstva,
 • pri zmene rodného čísla (napr. chybne určené rodné číslo, duplicita  rodného čísla a pod.) zmenu nahlásiť na obecnom úrade.
   


Od 10. marca 2014 bude prevádzka oddelení dokladov a dopravných evidencií zabezpečená  na novovytvorenom klientskom centre, v budove Okresného úradu v Senci na Hurbanovej ulici 21. http://www.minv.sk
 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Občianske preukazy, Vodičské preukazy, Cestovné doklady:
OD OPP OR PZ Senec
so sídlom na kontaktom
a administratívnom mieste
Okresného úradu SenecHurbanova 21,
903 01 Senec
08.00 – 15.00 08.00 – 15.00 08.00 – 17.00 08.00 – 15.00 08.00 – 14.00

telefón:

 

Občianské preukazy, Vodičské preukazy, Cestovné doklady: 02 / 35004 227, 02/ 35004 223

Výdaj hotových dokladov:   02/35004 226

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Evidencia vozidiel:
ODI OR PZ Senec
so sídlom na kontaktom
a administratívnom mieste
Okresného úradu Senec Hurbanova 21,
903 01 Senec
08.00 – 15.00 08.00 - 15.00 08.00 – 17.00 08.00 – 15.00 08.00 – 14.00

telefón:

 

Evidencia vozidiel: 02 / 35004 213

 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Zbrojné preukazy:
OO PZ Senec
Lichnerova 17,
903 01 Senec
07.30 – 15.30 Nestránkový deň 07.30 – 17.30 Nestránkový deň 07.30 – 12.00
telefón: Zbrojné preukazy: 096153 3411, 096153 3412