#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

  logoslogan

KORZO ZÁLESIE - revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity v obci Zálesie

korzo

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE/KÖZBESZERZÉS/PUBLIC PROCUREMENT

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA/PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ/PROJECT DOCUMENTATION

VIZUALIZÁCIE/LÁTVÁNYTERVEZÉS/VISUALIZATION

 

Zmluva uzavretá medzi partnermi - PARTNERSKÁ ZMLUVA/PARTNEREK SZERZŐDÉS/PARTNERSHIP AGREEMENT

Zmluva o NFP - 85% z prostriedkov EÚ (číslo zmluvy: 2018-154-SaRP) - SUBSIDY CONTRACT

Zmluva o NFP - 10% zo ŠR SR (číslo zmluvy: SKHU/1601/1.1/014) - ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Projekt „KORZO ZÁLESIE - revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity v obci Zálesie“ sa bude rozprestierať na ploche približne 4400 m2 ležiacou medzi cestnou komunikáciou a Malým Dunajom, ktorá je dnes využívaná ako konečná zastávka autobusov, resp. odstavná plocha pre automobily. Tento úzky priestor pri vode bol dlhý čas využívaný na vylodenie alebo nalodenie účastníkov splavov, ako aj na rôzne obecné akcie. Na polo ostrove bývalého smetiska pri vode stojí Záleský maják s vyhliadkou a školou na vode. Táto drevená rozhľadňa na pozorovanie okolitej fauny nastavila smerovanie vo využití okolitého priestoru pre trávenie voľného času v prírode. Nutná je však úplná revitalizácia daného priestoru. 

Projekt KORZO ZÁLESIE je riešením tejto potreby. Okrem iného prinesie aj možnosť pešieho a cyklistického prepojenia na blízku rekreačnú lokalitu, vybudovanie prístupového móla a prevádzkovej budovy so sociálnym zázemím, občerstvením, požičovňou, oddychovou zónou, zariadením na odkladanie bicyklov a lepší zjazd do vody na spúšťanie lodí.

Obec Zálesie by po revitalizácii celého ľavostranného nábrežia mohla získať výnimočnú atraktivitu v rámci regiónu podunajskej oblasti.

ČO BUDE VYBUDOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

Mólo v šírke 3m a s dĺžkou 120m

 • Prepojí pešiu a cyklistickú infraštruktúru v rámci rekreačných lokalít
 • Pri jeho výstavbe sa zároveň vykonajú potrebné terénne úpravy (upraví sa dno rieky, vybuduje sa opora móla a spevní sa násyp)

Objekt s plochou približne 60m2

 • Jeho priestory budú zázemím pre vodákov a cyklistov, jeho súčasťou bude WC, hygienické zázemie a sklad
 • Pri jeho výstavbe sa zároveň vykonajú potrebné terénne úpravy (odstránia sa prebytočné násypy a upraví sa zemina, vytvoria sa schody a spevnené plochy)

Prírodný amfiteáter a detské ihrisko

 • Vytvorí sa plocha pre kultúrne podujatia – prírodný amfiteáter
 • Vytvorí sa prírodné detské ihrisko
 • Vytvorí sa terénna prístupová rampa
 • Pri ich výstavbe sa zároveň vykonajú potrebné terénne úpravy (odstránia sa prebytočné násypy a upraví sa zemina)

Drobná architektúra

 • malé mólo, malé prístrešky, veľký prístrešok, pútač, lavičky, stojany na bicykle a smetné koše

Na celom území sa vykonajú potrebné sadové úpravy

Dobuduje sa potrebná technická infraštruktúra

 • NN prípojka, verejné osvetlenie, vodovodná prípojka a žumpa

TERMÍNY

 • Predpokladaný začiatok – 3Q 2018
 • Predpokladaný koniec – 2Q 2019

ROZPOČET

 • 280 701,25 EUR

z toho:

 • 85% vo výške 238 596,06 EUR z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)
 • 10% vo výške 28 070,13 EUR zo štátneho rozpočtu
 • 5% vo výške 14 035,06 EUR z rozpočtu obce Zálesie

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PROJEKTU

 • Projektový manažér – Zuzana Červenková
 • Projektový asistent - Joana Pokšivová Holčíková
 • Finančný manažér – Gabriela Sághyová
 • Autorský dozor – Peter Derevenec
 • Štatutárny dozor – Marián Perger

NAPÍSALI O NÁS

https://www.ta3.com/clanok/1135582/projekt-danube-bike-and-boat-je-o-krok-blizsie-k-realizacii.html

https://video.noviny.sk/video/f165d5e6-ba8a-4a85-a24d-4d53e6273254/opravuju-mlyn-v-jelke?back_url=https://video.noviny.sk/

https://www.youtube.com/watch?v=8PVOfL2qPpM

https://slnovratnadunaji.sk/event-program/odomykanie-maleho-dunaja-v-zalesi/

https://www.obecturen.sk/aktuality/kalendar-akcii/odomykanie-dunaja-korzo-zalesie-590_117sk285.html

https://www.citylife.sk/ina-akcia/slnovrat-na-dunaji-bratislava

https://bratislava.dnes24.sk/korzo-zalesie-prinesie-obyvatelom-a-turistom-dalsie-moznosti-sportoveho-vyzitia-301213

 


logo slogan

KORZO ZÁLESIE - revitalizációja Kis Duna partján szabadidős tevékenység a faluban Zálesie

ALAPISMERTETÉS

A „KORZO ZÁLESIE - revitalizációja Kis Duna partján szabadidős tevékenység a faluban Zálesie” körülbelül 4400 m2-es területre terjed ki fekvő út és a Kis-Duna között, amelyiket most használják a buszoknak a végállomására és az autóparkolóknak. Ezt a szűk térben a kenusok már régóta használják a kirakodás vagy beszállásra, valamint a falu lakosok különféle közös falu részvényekre. A szigeten - egykori roncstelepen, most világítótorony egy roncstelep kilátással ál. A fából készült torony beállította a környező hely használatának útját a szabadidő szabadságára. Azonban a tér teljes revitalizációja szükséges.

A KORZO ZALESIE projekt megoldás erre a szükségletre készült. Ezt magában foglalja a sétány és a kerékpározás lehetőségét egy közeli szórakozási helyszínen. Ezzel egy hozzáférési móló és egy épület lesz építve szociális háttérrel, frissítőkkel, hajókölcsönzéssel, pihenőhellyel, kerékpárok tárolással és jobb lejtővel a vízhez.

A teljes bal part újjáélesztése után a falu Zálesie kivételes vonzerejét kaphatna a Duna régióban.

MI LESZ FELÉPÍTVE

A móló szélessége 3m és a hossza 120m

 • Csatlakozik a túrázási és kerékpáros infrastruktúrához a szabadidős helyszínekhez
 • És a szükséges tereprendezés

Építmény, kb. 60 m2-es felülettel

 • A helyiségei fognak szolgálni a csónakosoknak és a kerékpárosok számára, beleértve a WC-t, az egészségügyi létesítményeket és a raktárt
 • És a szükséges tereprendezés

Természetes amfiteátrum és játszótér

 • Természetes amfiteátrum kulturális eseményekre
 • Természetes játszótér
 • Hozzáférési rámpa
 • És a szükséges tereprendezés

Apró építészet

 • Kis móló, kis fészerek, nagy fészer, hirdetőtábla, padok, kerékpáros állványok, szemetesládák

A szükséges tereprendezés az egész területre kiterjed

A szükséges műszaki infrastruktúra fejlesztése folyamatban lesz

 • NN csatlakozás, közvilágítás, vízellátás és emésztőgödör

IDŐPONTOK

 • Feltételezett kezdet – 3Q 2018
 • Feltételezett befejezés – 2Q 2019

KÖLTSÉGVETÉS

 • 280 701,25 EUR

Ebből:

 • 238 596,06 EUR (Európai Regionális Fejlesztési Alap – 85%)
 • 28 070,13 EUR (Állami költségvetésből – 10%)
 • 14 035,06 EUR (A Zálesie önkormányzat költségvetéséből - 5%)

PROJEKT CSOPORT

 • Projektvezető - Zuzana Červenková
 • Projektasszisztens - Joana Pokšivová Holčíková
 • Pénzügyi vezető - Gabriela Sághyová
 • A szerző felügyelete - Peter Derevenec
 • Statutáris felügyelete - Marián Perger

ÍRTAK RÓLUNK

https://www.ta3.com/clanok/1135582/projekt-danube-bike-and-boat-je-o-krok-blizsie-k-realizacii.html

https://video.noviny.sk/video/f165d5e6-ba8a-4a85-a24d-4d53e6273254/opravuju-mlyn-v-jelke?back_url=https://video.noviny.sk/

https://www.youtube.com/watch?v=8PVOfL2qPpM

https://slnovratnadunaji.sk/event-program/odomykanie-maleho-dunaja-v-zalesi/

https://www.obecturen.sk/aktuality/kalendar-akcii/odomykanie-dunaja-korzo-zalesie-590_117sk285.html

https://www.citylife.sk/ina-akcia/slnovrat-na-dunaji-bratislava

https://bratislava.dnes24.sk/korzo-zalesie-prinesie-obyvatelom-a-turistom-dalsie-moznosti-sportoveho-vyzitia-301213

 


logo slogan

KORZO ZÁLESIE - revitalization of the waterfront of Small Danube into area for leisure activities in the village of Zálesie

BASIC INFORMATION

The project "KORZO ZALESIE – a revitalization of the Small Danube's waterfront into an area for leisure activities in the village of Zálesie" will be spread over an area of ​​approximately 4400 m2 lying between the main road and the Small Danube, which is now used as the final bus stop, or more precisely a breakdown lane for cars. This narrow space near the water has been used for disembarking or boarding the weir participants as well as for creating a various public events for our citizens.

On the peninsula, once covered by a trash dump, stands now a lighthouse of Zálesie built with a beautiful view of the water. This wooden lookout tower, specialized for a fauna watching, has been helpful for finding the alternative way of spending the leisure time in nature. However, a complete revitalization of the area is inevitable.

The “KORZO ZALESIE” project is a solution to this need. Besides other things, it comes up with the opportunity to interconnect walking and cycle track in the proximity of the recreational area, to build up an access pier and an edifice with sanitary facilities, refreshments, rental service, recreational areas, bicycle storage facilities and a better exit to the water for the vessel lowering.

After all-embracing revitalization of the left riverbank, the village of Zálesie could gain exceptional attractiveness within the Danube region.

CONSTRUCTIONS WITHIN THE PROJECT

Pier in width 3m and in length 120m

 • Will connect pedestrian to cycle infrastructure within the recreational area
 • Simultaneously, the necessary terrain adjustments will be done during its construction (the river bottom will be adjusted, the pier support will be created and the embankment will firm up)

Object with an area of around 60m2

 • The area will provide lot of services for paddlers and cyclists including restroom, storehouse and hygienic facilities
 • Simultaneously, the necessary terrain adjustments will be done during its construction (the excess embankments will be removed and the soil will be adjusted, there will be build new stairs and the surface will become firm)

Natural amphitheater and playground

 • There will be built a surface for cultural events – the natural amphitheater
 • The playground will be constructed
 • The terrain access pad will be created
 • Simultaneously, the necessary terrain adjustments will be done during its construction (the excess embankments will be removed and the soil will be adjusted)

Small-scale architecture

 • small pier, little shelter roofs, one big shelter roof, advertisement hoarding, benches, bicycle holders and trash bins

The necessary orchard adjustments will be set up in the whole area.

A complete construction will involve the necessary technical infrastructure

 • NN hook-up, street lighting, water hook-up, cesspit

DEADLINES

 • Anticipated start – 3Q 2018
 • Anticipated ending – 2Q 2019

BUDGET

 • 280 701, 25 EUR

In which:

 • 85% in the amount of 238 596,06 EUR from ERDF (The European fond of regional development)
 • 10% in the amount of 28 070,13 EUR from the state budget
 • 5% in the amount of 14 035,06 EUR from the village budget

PROJECT TEAM

 • Project manager – Zuzana Červenková
 • Project assistent - Joana Pokšivová Holčíková
 • Financial manager – Gabriela Sághyová
 • Authorial supervision – Peter Derevenec
 • Statutory supervision – Marián Perger

WRITTEN IN PUBLIC

https://www.ta3.com/clanok/1135582/projekt-danube-bike-and-boat-je-o-krok-blizsie-k-realizacii.html

https://video.noviny.sk/video/f165d5e6-ba8a-4a85-a24d-4d53e6273254/opravuju-mlyn-v-jelke?back_url=https://video.noviny.sk/

https://www.youtube.com/watch?v=8PVOfL2qPpM

https://slnovratnadunaji.sk/event-program/odomykanie-maleho-dunaja-v-zalesi/

https://www.obecturen.sk/aktuality/kalendar-akcii/odomykanie-dunaja-korzo-zalesie-590_117sk285.html

https://www.citylife.sk/ina-akcia/slnovrat-na-dunaji-bratislava

https://bratislava.dnes24.sk/korzo-zalesie-prinesie-obyvatelom-a-turistom-dalsie-moznosti-sportoveho-vyzitia-301213

 


FOTOGALÉRIA/FOTÓGALÉRIA/PHOTO GALLERY

korzokorzokorzokorzo obr3obr4obr5obr6obr7

 


DANUBE BIKE & BOAT

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MEDZINÁRODNOM PROJEKTE DANUBE BIKE & BOAT

Projekt „KORZO ZÁLESIE - revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity v obci Zálesie“ je súčasťou medzinárodného projektu v rámci cezhraničnej spolupráce medzi slovenskou a maďarskou republikou. Názov tohto medzinárodného projektu je „Discover the Small & Moson Danube by bike and boat alebo skrátene DANUBE BIKE & BOAT“, čo v preklade znamená Objavte Malý a Mošonský Dunaja na bicykli a na člne. Uvedený medzinárodný projekt, ktorého partnerom je aj Zálesie, je implementovaný v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK HU (reg. číslo SKHU/1601/1.1/014), prioritná os 1 „Príroda a kultúra”, špecifický cieľ 1.1 “Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti”.

 

ZÁMER MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU

 • využiť bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo cezhraničného územia
 • vytvoriť unikátnu atraktívnu a konkurencieschopnú európsku turistickú destináciu „Vnútrozemská delta Dunaja“ v oblasti Žitný ostrov a Szigetkoz
 • zvýšiť atraktívnosť a návštevnosť cezhraničného regiónu podunajskej oblasti
 • dosiahnuť ucelenie cezhraničnej destinácie pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja
 • spojiť lokálne pôsobiace subjekty cestovného ruchu na danom území a tak dokázať konkurovať aj iným európskym destináciám, keďže tieto 3 rieky (Malý Dunaj, Mošonský Dunaj a Dunaj) vytvárajú najrozsiahlejšiu vnútrozemskú deltu v Európe

 

ČO BUDE VYTVORENÉ V RÁMCI MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU

 • dobudovaná rekreačná, vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 36 miestach na Slovensku a v Maďarsku (23 obcí na území 5 krajov)
 • zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke
 • postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne
 • založené Korzo v Zálesí
 • rozvojová stratégia cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia samostatnej marketingovej značky

 

ČASOVÁ A FINANČNÁ NÁROČNOSŤ CELÉHO MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU

 • trvanie projektu je 24 mesiacov, od 1.11.2017 do 31.10.2019
 • celkový rozpočet predstavuje sumu vo výške 2 986 181,62 EUR (z toho pre Zálesie je vyčlenených 280 701,25 EUR)

 

PARTNERI MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU

 1. Bratislavský samosprávny kraj – leader projektu
 2. Mosonmagyaróvar Város Önkormányzat – partner
 3. Mestská časť Bratislava – Vrakuňa - partner
 4. Obec Zálesie - partner
 5. KAJAK CANOE KLUB Šamorín - partner
 6. Trnavský samosprávny kraj - partner
 7. Obec Jelka - partner
 8. Nitriansky samosprávny kraj - partner
 9. Mesto Kolárovo - partner

 

Viac informácií nájdete na stránkach:

www.skhu.eu

http://www.region-bsk.sk/projekt-danube-bike-boat.aspx