#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Existuje iba málo športov, o ktorých môžeme tvrdiť, že majú vo svete profesionálnu základňu niekoľko násobne väčšiu ako ľadový hokej a aj napriek tomu je takýto šport širokej verejnosti takmer neznámy. Jestvuje ešte menej športov, v ktorých profesionáli nežijú z peňazí, ktoré si športom zarobia. A je len veľmi málo športov, o ktorých môžeme povedať, že ich pestovanie prináša celospoločenský úžitok. Je to hasičský šport.

 

DHZ Zálesie

 

Začiatky a vznik

Náš dobrovoľný hasičský zbor vznikol pred 69 rokmi, keď bolo Zálesie ešte Gešajovom. Zakladateľmi boli vtedy veľmi aktívni občania p. Dóza a p. Donaver. Prvými členmi boli p. Biskupič, p. Zajaček, p. Romančík, p. Kotvas, p. Jančo, p. Páleník, p. Korbaš a p. Chmurčiak, ktorých potomkovia sú dodnes plnohodnotnými členmi zboru.

Priebeh a vývoj

V rokoch 1958 - 1960 vystavali svojpomocne základňu záleských hasičov – hasičskú zbrojnicu, v ktorej dnes sídli aj obecný úrad. Pribudla prvá technika, automobil Avia A31 a zásahový prívesný vozík PPS 12. V priebehu niekoľkých desaťročí hasiči zasahovali na mnohých požiaroch a povodniach v okolitých dedinách a prímestských častiach a aktívne sa zapájali do spoločenského a kultúrneho života v obci. V minulosti sa pravidelne zúčastňovali hasičských súťaží po celom Slovensku, pričom táto tradícia pokračuje dodnes. Počas dlhoročného pôsobenia hasičov sa niekoľkokrát obnovovala hasičská technika, priestory zbrojnice a prijímali sa noví členovia. K pôvodným členom sa neskôr pridala i rodina Múčková a Erdélyiová, čím vznikla ďalšia generácia hasičov. Už od svojho vzniku patrí Dobrovoľný hasičský zbor k dôležitej súčasti Zálesia. A dodnes svoj dôležitý status v obci upevňuje. Zbor pravidelne organizuje spoločenské akcie pre miestnych obyvateľov a zúčastňuje sa takmer všetkých dobrovoľných aktivít.

Situácia dnes

Medzi veľmi obľúbené akcie, ktoré organizuje DHZ v spolupráci s OU patria Hasičský deň, Katarínska zábava, zdobenie vianočného stromčeka s Mikulášom, alebo Medzinárodný deň detí, na ktorom sa podieľajú ako spoluorganizátor. Častokrát sa členovia zúčastňujú rôznych udalostí ako bezpečnostný dohľad a pomocná zložka. Pre zachovanie kvalifikovanosti, pripravenosti a dobrej organizácie členov pravidelne absolvujú školenia na zvyšovanie odbornosti a spolupracujú s profesionálnymi hasičmi. Niekoľko členov nášho zboru pracuje pre Hasičský a záchranný zbor mesta Bratislava, čo zvyšuje odbornosť i kvalitu v prípade ostrého zásahu. Treba poukázať na to, že je to najmä o chuti a vôli, nakoľko všetky spomínané činnosti sú náročné na voľný čas dobrovoľníkov, pretože čas, ktorý môžu stráviť v kruhu svojich rodín venujú obci a ochrane zdravia a majetku spoluobčanov. 

V roku 2015 v rámci plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov štátu obec Zálesie dostala nový špeciálny automobil Iveco Daily s plnou výbavou. Slávnostne ho odovzdal minister vnútra p. Róbert Kaliňák. Najmä počas uplynulého roka 2015 sa ukázalo, aké potrebné bolo obnoviť našu techniku. Keďže to bol mimoriadne „horúci“ rok, zasahovali hasiči počas jedného leta 5x a ukázali sa ako mimoriadne prospešní a potrební pri likvidácii požiaru lesného porastu.

Plány do budúcnosti

Aj v budúcnosti naši hasiči plánujú úzko spolupracovať s obcou a miestnymi záujmovými združeniami. Prispievajú tak nielen k bezpečnosti všetkých, ktorí v obci bývajú, ale aj rozvoju spoločenského či kultúrneho života a radi do svojich radov privítajú ďalších aktívnych členov, ktorí majú chuť podať pomocnú ruku.

Fotografie z akcií a činnosti DHZ sa nachádzajú vo FOTOGALÉRII


Hasičské desatoro

 

1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí. 

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž. 

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše. 

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť. 

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna. 

7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť. 

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril. 

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš. 

10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.


Modlitba hasiča

 

Nech kdekoľvek požiar planie,

ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť Pane,

dajže mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa,

kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku,

ktorá má sivý vlas.

                                                                                         

Na stráži stojím stále,

pretože povolaný som,

pred ohňom chrániť svojich,

blížneho, jeho dom.

Ak z Tvojej vôle má sa stať,

že sám pri tom život stratím,

požehnaj Pane mojej rodine

a láskavou rukou vráť im,

čo pri plnení poslania som iným dal.

 

AMEN


Sv. Florián – patrón Hasičov

Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára v Cetii. Roku 304 sa postavil na obranu v Lorchu zatknutých a uväznených 40 kresťanských legionárov. Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája roku 304 na brehu rieky. Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne utopený vo vodách Enns. Nie je zistené, v akom veku bol popravený.

Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria, ako ho pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil aj na niektorých neskorších zobrazeniach tohoto svätca.

Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe. Postavilo sa veľké množstvo jeho sôch na ochranu pred požiarmi.

Vyzobrazenia Floriána sa vyskytujú tiež aj na priečeliach domov, v erboch, na pečatiach, rázcestiach a hlavne na hasičských zbrojniciach. Pred Floriánom v 15. storočí boli ochrancami pred ohňom sv. Agáta a sv. Vavrinec.

Povesť hovorí, že Florián zachránil nemecké mesto Norimberg pred požiarom v ôsmom storočí. Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený.

Atribúty: zobrazuje sa ako rímsky dôstojník alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie. Katolícka cirkev jeho pamiatku oslavuje 4. mája.

sv. Florián