#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prehlásenie o ochrane súkromia

Za účelom zlepšenia obsahu a použiteľnosti webových stránok obec Zálesie automaticky zhromažďuje od svojich užívateľov niekoľko kategórií informácií. Tieto informácie obsahujú:

 1. IP (Internet Protocol) adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelenú IP adresu
 2. Plné doménové meno užívateľovho poskytovateľa internetového pripojenia, alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelené doménové meno.
 3. Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil stránky.
 4. Webové stránky, ktoré boli navštívené v rámci portálu, rovnako ako aj použité aplikácie, formuláre a údaje o formulároch.

Obec Zálesie používa spomínané informácie, aby identifikovalo výkonné potreby webového portálu, zaistilo kompatibilitu s technológiou používanou návštevníkmi obeczalesie.sk a všeobecne doplnilo a vylepšilo služby, ktoré sa poskytujú oficiálnej internetovej stránke obce.

Všeobecné dáta (iné než osobné) sú zoskupované pre účely sledovania použiteľnosti, výkonu a účinnosti stránok. Prieskumy slúžia k zlepšeniu služieb zákazníkov, použiteľnosti a obsahu webových stránok.

Zálesie nezhromažďuje dáta pre komerčné alebo obchodné účely. Zálesie nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné alebo obchodné účely.

Informácie poskytované webovému portálu obeczalesie.sk

Pri návšteve, používaní a práci na obeczalesie.sk, môže užívateľ dobrovoľne podať obci informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité obcou pri plnení povinností a/alebo záväzkov ku svojim občanom.

Účely, pre ktoré môžu byť použité dobrovoľne podané informácie, zahŕňajú napríklad nasledovné:

 1. Uľahčujú zodpovedanie žiadosti o informácie, ktoré nie sú dostupné na obeczalesie.sk.
 2. Uľahčujú riešenie problému, ktorý bol ohlásený obci prostredníctvom obeczalesie.sk.
 3. Vedenie zoznamu strán zainteresovaných v určitej problematike a aspektu života v Zálesí, pri ktorých obec v budúcnosti predpokladá zverejňovanie ďalších informácií.
 4. Zverejnenie takejto informácie na základe žiadosti vznesenej podľa práva o slobode informácií alebo súdneho príkazu, pokiaľ táto informácia nie je právne chránená.

Obec Zálesie tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje užívateľov (t.j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa. Pokiaľ si užívateľ obeczalesie.sk zvolil zasielanie bližších informácií od obce, obeczalesie.sk mu bude zasielať iba informácie z vybraných kategórií. Pokiaľ obeczalesie.sk pošle užívateľovi elektronický mail (e-mail), taký e-mail nie je dôverný, a je vo svojej podstate identický s informáciami všeobecne dostupnými verejnosti.

Zabezpečenie/bezpečnosť

V prípade, že užívateľ bude mať možnosť získať či vytvoriť si heslo pre prístup alebo podanie osobných informácií, heslo nebude nikomu poskytnuté a obec nikdy nepožiada užívateľa o heslo v telefonickom rozhovore, faxom, e-mailom alebo v inej neštandardnej forme komunikácie. Hneď ako užívateľ ukončí aplikáciu alebo aplikáciu chránenú heslom, mal by príslušnú stránku opustiť.

Cookie

Webovské stránky obce vo všeobecnosti nepoužívajú „trvalé“ súbory cookie. „Cookies“ sú malé dátové súbory alebo položky vo väčších súboroch, ktoré sa využívajú pre rozlíšenie návštevníkov webových stránok a zisteniu informácií behom mnohonásobných návštev stránok. Obec používa „Dočasné“ súbory cookie na niektorých častiach obeczalesie.sk a tieto dočasné súbory cookies po ukončení práce a uzavretia prehliadača nezostávajú uložené na disku počítača. Pokiaľ sa užívateľ zaregistruje na portáli obeczalesie.sk, obec použije trvalý súbor cookie pre uľahčenie vytvorenie takéhoto zaregistrovaného prístupu.

Používanie cookies je štandardná prax medzi internetovými stránkami. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie príma automaticky, ale obvykle môžete nastavením preferencií prehliadače súbory cookie odmietnuť alebo môžete selektívne prijímať iba niektoré z nich. Pokiaľ užívateľ príjem súborov cookie vypne, môže sa stať, že pre neho nebudú niektoré funkcie na stránkach bratislava.sk dostupné a niektoré webové stránky sa v takom prípade nemusia správne zobrazovať.

Deti

Žiadne aplikácie na obeczalesie.sk špecificky nevyžadujú informácie od neplnoletých ani sa nesnažia zistiť, či je návštevník neplnoletý. Keďže takéto informácie nebudú špecificky identifikované ako informácie od neplnoletých, užívatelia obeczalesie.sk by si mali byť vedomí, že sa s osobnými informáciami podanými obeczalesie.sk neplnoletými bude zachádzať rovnakým spôsobom ako s informáciami podanými dospelými osobami.

Obec Zálesie pevne verí, že dozor rodičov je dôležitejší faktor pri používaní internetu neplnoletými. Preto obeczalesie.sk žiada rodičov, aby pomáhali a radili svojím deťom, pokiaľ majú poskytnúť akékoľvek osobné informácie online. Obeczalesie.sk ďalej požaduje, aby deti žiadali povolenie rodičov, skôr než poskytnú akékoľvek informácie online.

Tretie strany

Odkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na webovom portály obeczalesie.sk, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, je možné, že opustíte tým portál obce Zálesie. Obec Zálesie neskúma tieto webové stránky tretích strán ani ich zásady ochrany súkromia. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom stránok nesúvisiacich tretích strán, sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia. Pred zadaním osobných údajov vám odporúčame prečítať si zásady ochrany súkromia danej organizácie.

Duševné vlastníctvo

Obsah webových stánok obeczalesie.sk je chránený autorským právom a obsahuje obrázky a grafiky niektorých tretích strán, ktoré sú požívané s ich zvolením. Ich užívanie v rozpore s právnymi predpismi je zakázané. Upozorňujeme užívateľov, že v prípade záujmu o reprodukciu či iné použitie obrázkov/grafiky z týchto webových stránok, je potrebné získať povolenie od držiteľa autorských práv.

Podmienky pre použitie

 • Obec Zálesie je prevádzkovateľom webových stránok (ďalej len stránky). Na stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov.
 • Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na adresu: ou@obeczalesie.sk.
 • Využitie informácií na stránkach obce pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlasu prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.
 • Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.
 • Podmienky použitia môžu byť podľa potreby podľa upravované.

 

Prehlásenie o prístupnosti

Tvorca týchto internetových stránok (Galileo Corporation s.r.o.) prehlasuje, že boli vytvorené s ohľadom na dnes dostupné metodiky zaoberajúce sa prístupnosťou na web (Best practices - Pravidlá pre tvorbu prístupného webu - táto metodika vhodne kombinuje ostatné známe celky pravidiel - Blind Friendly Web a WCAG 1.0). Užívateľom nie sú teda zámerne kladené žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránok znemožniť. Pokiaľ i napriek tomu na takúto prekážku narazíte, kontaktujte nás a my sa ju pokúsime odstrániť.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014: VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štruktúra informácií na stránkach bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 4.01 Transitional a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS 2.1) - vzhľad stránok a ich funkčnosť sú podriadené možnostiam handicapovaných užívateľov. Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránok vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadeniach.