#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poplatky

 

Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2023: poplatok je potrebné uhradiť do 31.03.2023.

objem v litroch                       frekvencia výška poplatku
110/120 52 x (týždenný)          238€
110/120 26 x (dvojtýždenný) 119€
240 52 x (týždenný)          643€
240 26 x (dvojtýždenný) 321,50€
1100 52 x (týždenný)          2951€
1100 26 x (dvojtýždenný) 1475,50€

 

Znížený poplatok za komunálny odpad

objem v litroch                       frekvencia výška poplatku
120 26 x (dvojtýždenný)          83 €

 

Poplatok za vývoz bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Zálesie  Dodatkom č. 7/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2015 .

 

Poplatky za overenie podpisov a lístín - zmena poplatkov od 1.1.2018

V spojitosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov (zákon o e-governmente) sa novelizoval zákon č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o „SP“):

 

Položky

 

VŠEOBECNÁ  SPRÁVA

 

Položka 2

  a)   Vyhotovenie   odpisu   (fotokópie),   listinnej   podoby elektronického   dokumentu,   výpisu   alebo   písomnej

         informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov, evidencií,   registrov   listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných

         spisov   v   úradnej   úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu                      z    1,50   eura na  2 €

 

   c)   Osvedčenie   odpisu   (fotokópie),   listinnej   podoby elektronického   dokumentu,   výpisu   alebo   písomnej

          informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov,   registrov listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných   spisov   v   úradnej

         úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu v   slovenskom   jazyku               z    1,50   eura na 2 €

 

Položka 3

1.   Osvedčenie                 

a)   podpisu   na   listine   alebo    na   jej   rovnopise,   za   každý   podpis           z    1,50 eura      na 2 €     

  

Účinnosť 1. januára 2018