#
#
#
#
#
#
A picture

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stavby

 

Spoločný stavebný úrad vykonáva tieto úkony:

 • Územné konanie
 • Stavebné konanie
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Zmena stavby pred jej dokončením
 • Zmena v užívaní stavby
 • Odstránenie stavby
 • Ohlásenie jednoduchých stavieb

 

Nižšie uvedené vybavuje – Stavebné oddelenie obecného úradu Zálesie – kontakt: Zuzana Čechová tel. 02/45 946 013

 • Ohlásenie drobnej stavby
 • Ohlásenie stavebných úprav
 • Pridelenie, zmena alebo zrušenie súpisného alebo orientačného čísla
 • Povolenie terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení
 • Potvrdenie veku stavby
 • Žiadosť o výrub drevín

 


Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • list vlastníctva,
 • doklad o uhradení správneho poplatku,
 • kópia z katastrálnej mapy,
 • zoznam známych účastníkov územného konania,
 • stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a mesta,
 • súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov.

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

Súbory na stiahnutie:


Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o stavebné povolenie,
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie.

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov.

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní.

Súbory na stiahnutie:


Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, na ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady:

 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo),
 • prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov.

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní

Súbory na stiahnutie:

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia kolaud.pdf
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby kolaud1.pdf kolaud1.doc
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby kolaud2.dockolaud2.pdf

Zmena stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením,
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením.

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Doba vybavenia: 30 dní


Zmena v užívaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby (tlačivo),
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby.

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní

Súbory na stiahnutie:

 • Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby  zmena.doc , zmena.pdf.
 • Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby zmena1.doc , zmena1.pdf.

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o povolenie odstránenia stavby (tlačivo),
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby.

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní


Ohlásenie jednoduchých stavieb

Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí, postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Jednoduchými stavbami sú:

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
 • stavby na individuálnu rekreáciu,
 • oporné múry,
 • prízemné stavby,
 • stavby zariadenia staveniska a
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, resp. hĺbku 6 m, užívané pre najviac 30 osôb.

Stavebník je povinný uskutočnenie jednoduchej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Potrebné doklady:

 • ohlásenie jednoduchej stavby (tlačivo),
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe,
 • kópia katastrálnej mapy,
 • projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach,
 • vyjadrenia príslušných správcov siete k pripojeniu, príp. dotknutých orgánov,
 • pri uskutočňovaní jednoduchej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby.

Poplatok: bez poplatku

Doba vybavenia: 30 dní

Súbory na stiahnutie:


Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výšku 5 m (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení;
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. žumpy, pivnice);
 • za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresiahne 30 m² a výšku 5 m; oplotenie; prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby; nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy; prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priestupy a pod.

Poplatok: 10,00€

Doba vybavenia: 30 dní

Súbory na stiahnutie:


Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať oohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

 • ohlásenie stavebných úprav,
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca,
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby; stanovisko bytového spoločenstva domu,
 • stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území,
 • jednoduchý technický opis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

Poplatok: 10,00 €

Doba vybavenia: 30 dní

Súbory na stiahnutie:


Pridelenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Obec Zálesie v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostu obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla – k vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vyplnenie žiadosti o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla.

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady obec Zálesie. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo),
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve),
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva),
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) resp. kópiu z katastrálnej mapy.

Poplatok: bez poplatku

Doba vybavenia: 30 dní

Súbory na stiahnutie:


Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie o veku stavby vydáva obec Zálesie na základe písomnej žiadosti.

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o vydanie potvrdenia (tlačivo alebo vlastný list žiadateľa obsahujúci požadované údaje).

Nepovinné prílohy:

 • kópia listu vlastníctva,
 • kópia zachovaných dokladov viažucich sa k realizácii stavby.

Poplatok: bez poplatku

Doba vybavenia: 30 dní

Súbory na stiahnutie: