#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Informácie k výrubu drevín

SÚHLAS NA VÝRUB DREVINY

DREVINA podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je STROM alebo KER vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu (lesného pozemku). Z tejto zákonnej definície vyplýva, že povinnosti stanovené v zákone č.543/2002 Z.z. vo vzťahu k „drevinám“ sa nevzťahujú na stromy a kry rastúce v lese (na lesnom pozemku). Ochrana lesných porastov spadá pod zákon č.306/2005 Z.z. o lesoch.

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrubu drevín je OBEC, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad.
Ak je však obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o výrube predmetných drevín (viď. § 69 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. účinný od 1.9.2014 )
Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB

Tlačivo na výrub drevín FINAL.doc 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 17 ods. 8 vyhlášky č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. obsahuje:
a) - meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa ( ak ide o fyzickú osobu) alebo
    - názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) - katastrálne územie,
    - parcelné číslo,
    - príslušnosť k zastavanému územiu obce
    - druh pozemku, na ktorom drevina rastie,
    - kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie,
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej:
    - druh,
    - počet,
    - zdravotný stav,
    - obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
e) odôvodnenie žiadosti.
Doklady podľa § 17 ods. 8 písm. b) a c) vyhlášky č. 24/2003 Z.z. sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.
Líniovými stavbami sú podľa stavebného zákona najmä ropovody, plynovody, produktovody, teplovody, diaľnice, cesty a miestne komunikácie, stavby dráh, podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny, vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály, vedenia elektronickej komunikačnej siete, letiská, prístavy.

V žiadostiach o výrub často absentuje označenie katastrálneho územia obce, parcelného čísla a druhu pozemku na ktorom drevina rastie, kópia katastrálnej mapy, prípadne iného dokladu umožňujúceho identifikáciu dreviny v teréne, špecifikácia dreviny, jej druh, počet, zdravotný stav a tiež obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou.
Najčastejším nedostatkom pri posudzovaní žiadostí je ak obec rozhodne o výrube drevín napriek tomu, že žiadostí o výrub drevín neobsahujú všetky zákonom a vyhláškou predpísané náležitosti, a neboli k nim priložené potrebné doklady.

 

PODMIENKY VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Súhlas na výrub dreviny môže orgán ochrany prírody vydať po splnení nasledovných podmienok:

Dreviny musia byť posúdené z hľadiska:
a) ekologických funkcií dreviny,
b) estetických funkcií dreviny,
c) z hľadiska vplyvov na zdravie človeka.

SÚHLAS NA VÝRUB DREVÍN MOŽNO VYDAŤ LEN V ODÔVODNENÝCH PRÍPADOCH .
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 17 ods. 11 vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z.z. je najmä preukázanie:
a) zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch, alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

SO SÚHLASOM VLASTNÍKA alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca.

PRI VYDÁVANÍ SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY JE ORGÁN OCHRANY PRÍRODY POVINNÝ PRIHLIADAŤ NA:

a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja
d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona. (Ide napr. o podmienky stanovené napr. vo vyhláškach, ktorými sa ustanovujú obmedzenia v chránených vtáčích územiach)