A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materiály k 2. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

•KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ:

Plnenie uznesení k 30012023.xlsm (81.35 kB)

Dôvodová správa_plnenie uznesení_na zastupiteľstvo 07.02.2023.docx (13.01 kB)

•STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023:

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023.pdf (191.51 kB)

•NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023:

Návrh rozpočtu 2023_Obec Zálesie.docx (345.13 kB)

•SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁLESIE O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022: 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022.pdf (111.5 kB)

 

•SPRÁVA Z KONTROLY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA IT SLUŽBY A SPRáVA HW/SW:

Správa z kontroly verejného obstarávania IT služby a správa HWSW.pdf (194.52 kB)

•NÁVRH VZN OBCE ZÁLESIE O URČENÍ NÁZVU NOVEJ ULICE - NOVOBYSTRICKÁ ULICA :

VZN o určení názvu novej ulice Novobystrická ulica.pdf (170.38 kB)

VZN o určení názvu novej ulice Novobystrická ulica_dôvodová správa.pdf (24.03 kB)

 

•ZÁMER PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA - BSK CYKLOTRASA:

zámer - prenájom pozemku BSK cyklotrasa.pdf (90.23 kB)

•ZÁMER PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA- FARMA FRESH:

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa- Farma Fresh.pdf (86.31 kB)

 

Materiály k 1. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

•POZVÁNKA: Pozvánka na 1. zasadnutie OZ 13.12.2022 FINAL.pdf (202.34 kB)

•KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ: Plnenie uznesení k 07122022.pdf (341.14 kB)

                                                             Dôvodová správa_plnenie uznesení (136.56 kB)

                                                             Uznesenia nesplnené a v plnení (149.59 kB)

•PLNENIE ROZPOČTU 3.Q 2022: Rozpočet_plnenie 3Q 2022.pdf (264.79 kB)

•ROZPOČTOVÉ OPATRENIE:Rozpočtové opatrenie č.3/2022 (355 kB)

•VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie: 

VZN_o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie (2) (131.69 kB)

Dôvodová správa mesačné poplatky MŠ ŠJ (173.79 kB)

•DODATOK K VZN OBCE ZÁLESIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY :

návrh dodatku č_7_2022_k vzn 4_2015_KO na 2023 (210.09 kB)

Dôvodová správa k VZN KO a DSO (111.14 kB)

• DODATOK VZN - DOTÁCIE

Návrh dodatku č1_22 dotácie z rozpočtu obce (117.69 kB)

dôvodová správa k dodatku č.1_2022 k VZN 3_2021 (168.67 kB)

• ZMLUVA - PACKETA Slovakia s.r.o.

Zmluva Z-box (222.73 kB) 

Dôvodová správa PACKETA (214.9 kB)

•ZÁZNAM Z VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ ZA I. POLROK 2022

Záznam z kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2022_materiál na zastupiteľstvo (121.35 kB)

•SPRÁVA Z KONTROLY ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR ZA I. POLROK 2022

Správa z kontroly zverejňovania za I. polrok 2022_materiál na zastupiteľstvo (144.58 kB)

•SPRÁVA Z KONTROLY PRÍJMOV, VÝDAVKOV A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ OBCE ZÁLESIE ZA I. POLROK 2022

Správa z kontroly príjmov a výdavkov finančných operácií za I. polrok 2022 (178.79 kB)

• NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁLESIE ZA I. POLROK 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 (104.92 kB)

•PLÁN ZASADANÍ OZ NA ROK 2023

plán OZ na 2023. (125.72 kB)

•ODVOLANIE A VOĽBA  ČLENOV REDAKČNEJ RADY, VOĽBA ŠÉFREDAKTORA

Redakčná rada _ Obecné noviny_ dôvodová správa (135.56 kB)

•ODMENA KONTROLÓRA

Dôvodová správa_odmena kontrolór (82.55 kB)

•PLAT STAROSTU

Dôvodová správa_plat starosta (78.64 kB)

•ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A ČLENOV ORGÁNOV OBCE ZÁLESIE

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov obce Zálesie (147.66 kB)

                                              

 Materiály k 32. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

Pozvánka na 32 OZ.pdf (172.15 kB)

Nájomná zmluva k priestoru potravín- dôvodová správa.pdf (175.76 kB)

Zmluva o nájme potraviny MARCUS final.pdf (188.98 kB)

 

Materiály k 31. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

POZVÁNKA na 31. OZ FINAL.pdf (182.1 kB)

 

VZN o organizácii miestneho referenda final (2).pdf (183.38 kB)

 

PLNENIE ROZPOČTU 1.Q a 2.Q

Rozpočet_plnenie 1Q 2022.pdf (264.69 kB)

Rozpočet_plnenie 2Q 2022.pdf (262.08 kB)

 

Rozpočtové opatrenie 022022.pdf (469.32 kB)

 

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2021_final.pdf (230.75 kB)

 

Záverečný účet Obec Zálesie 2021.pdf (617.19 kB)

 

Návrh kontroly na II. polrok 2022_ final.pdf (105.3 kB)

 

Plnenie uznesení k 22072022 final.xlsm (56.41 kB)

 

Správa o výsledku kontroly vybavania sťažností a petícií za II. polrok 2021_final.pdf (181.42 kB)

 

POSKYTOVANIE DOTÁCIE NA ŽIAKA NA ČIASTOČNÚ UHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

Poskytovanie dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí.pdf (146.15 kB)

 

DAROVACIA ZMLUVA p. UHER-

darovaia zmluva Uher J..pdf (96.87 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve PRODOM STAV, J. Uher_FINAL_.pdf (77.34 kB)

 

DAROVACIA ZMLUVA p. POKRIVKOVA- 

darovacia zluva p.Pokrivkova.pdf (90.51 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve E. Pokrívková_final.pdf (64.88 kB)

   

DAROVACIA ZMLUVA  Ing. ADAMCOVA- 

darovacia zmluva Ing.Adamcova.pdf (90.65 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve Ľ. Adamcová_final.pdf (64.47 kB)

 

DAROVACIA ZMLUVA PRODOM-STAV spol. s.r.o.- 

darovacia zmluva PRODOMSTAV.pdf (99.14 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve PRODOM STAV, J. Uher_FINAL.pdf (77.34 kB)

 

OZNZ-

Dôvodová správa ZoSVS Obec - OZNZ.pdf (170.8 kB)

Návrh zmluvy o správe a vzájomnej spolupráci (230.22 kB)

Príloha č.1- Povolenie k zmluve Korzo  

Príloha č. 2 - KEC Korzo.pdf (789.9 kB)

Príloha č. 3 - Prevádzkový poriadok KEC .pdf (74.67 kB)       

Žiadosť o prejednanie Návrhu Zmluvy na 31. zasadnutí OU Zálesie_.pdf (165.53 kB)

Žiadosť o udelenie súhlasu OZNZ- Stanovisko.pdf (77.12 kB)

Schválený zámer OZNZ zo dňa 24.2.2021.pdf (109.61 kB)

 

 

CYKLOTRASA- 

Zalesie_uznesenie cyklo 6.2022_POO final.pdf (138.73 kB) 

Plán obnovy Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji- vyjadrenie starostu obce Ivanka pi Dunaji.pdf (118.33 kB)

          

POZEMOK NA ZŠ- 

01_ZALESIE-SPRAVA_01.pdf (396.07 kB)

1. návrh kúpnej zmluvy pozemok škola Zálesie - bianco.pdf (164.53 kB)

Dôvodová správa ku kúpe pozemku na ZŠ_.pdf (101.17 kB)

Finančná analýza_pozemok_ZŠ Zálesie.pdf (388.75 kB)

mapa z UP.pdf (267.78 kB)

situacnyvykres osadenia ZS.pdf (197.63 kB)

upi pozemok 12263 reg.E.pdf (90.22 kB)

vyjadrenieriesitela kup.pdf (58.2 kB)

Zalesie_SITUACIA_03-Layout1 (2)_ _.pdf (19.02 MB)         

 

BALÍKOBOX-   

ZÁMER osobitý zreteľ _ balíkoboxy- FINAL_.pdf (229.53 kB)    

Zmluva_Z-box_ZMOS .pdf (215.4 kB)

 

LED OSVETLENIE

Dôvodová správa LED OSVETLENIE.pdf (65.51 kB)


Materiály k 30. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

Pozvánka 30. OZ_ ONLINE.pdf (148.44 kB)

Záverečný účet Obec Zálesie 2021

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2021_final

Materiály k 29. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

Pozvánka 29. OZ- POZVÁNKA na 29. OZ.pdf (127.92 kB)

Vznik DHZO- Odôvodnenie DHZO 18.5.2022 (002).pdf (173.55 kB)

                       POŽIARNY PORIADOK OBCE Zálesie (003).pdf (232.28 kB)

                       ZRIAĎOVACIA LISTINA DHZO Zálesie.pdf (110.19 kB)

Nájomná zmluva DHZ- Nájomná zmluva DHZ FINAL.pdf (225.56 kB)

                                         nájom hasičská zbrojnica - odôvodnenie. uznesenie _ final.pdf (111.51 kB)

Návrh programovej štruktúry- Programová štruktúra_2022-final.pdf (154.56 kB)

Rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne

Návrh rozpočtového opatrenia- Rozpočtové opatrenie 012022.pdf (499.24 kB)

Určenie volebných obvodov a počet poslancov- počet poslancov v volebnom období 2022- 2026.pdf (124.71 kB)

Cyklotrasa Malinovo- Zálesie- Most pri Bratislave- UZNESENIE ...._5_2022_finál.pdf (267.79 kB)

 

 

Materiály k 28. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

p. Kontrolórka-

Správa o kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2022.pdf (101.63 kB)

Správa o výsledku kontroly zverejňovania za II.polrok 2021.pdf (189.83 kB)

Správa z kontroly na základe bodu B písm. a) uznesenia č. 436_03_2022 .pdf (250.83 kB)

Kontrola plnenia uznesení 28. OZ.pdf (1.24 MB)

Návrh na začatie prác ku kúpe pozemku-návrh na začatie prác ku kúpe pozemku pod školu (003).pdf (107.84 kB).

PHSR-Schválenie predĺženia platnosti PHRSR obce (001).pdf (93.26 kB)

ATLETIKO- Dodatok č. 2 atletiko final.pdf (562.61 kB)

                  - Ziadost obec 2022_final.pdf (235.14 kB)

Materiály k 27. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

ŠK ATLETIKO-Ziadost obec 2022_final.pdf (235.14 kB)

ŠK ATLETIKO-Dodatok č. 2 atletiko final_final.pdf (562.61 kB)

Darovacia zmluva Zemanová, Podmanický _ GDPR.pdf (132.71 kB)

Dôvodová správa k DZ Zemanová Podmanický.pdf (68.53 kB)GP, LV_ GDPR.pdf (547.61 kB)

Osobitý zreteľ prenajať majetok Hasičská zbrojnica 

ZÁMER -osobitý zreteľ _ prenájom hasičská zbrojnica (173.13 kB)

nájomná zmluva hasičská zbrojnica 

nájomná zmluva DHZ (201.69 kB)

Plnenie uznesení k 03032022_.xlsm (47.05 kB)

Správa o výsledku kontroly Korzo.pdf (246.24 kB)

Správa o kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Zálesie za I.polrok 2021 .pdf (163.75 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za 4. štvrťrok 2021.pdf (110.75 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.pdf (112.17 kB)

AGRO MALINOVO- Obec Zálesie NZ FINAL_ GDPR.pdf (187.52 kB)

AGRO MALINOVO- Príloha Zálesie 1.pdf (195.45 kB)

Žiadosť o dlhodobý prenájom nehnuteľnosti.pdf (2.33 MB)

Návrh rozpočtu 2022_Obec Zálesie.pdf (503.8 kB)

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022.pdf (144.11 kB)

Rozpočet_plnenie 4Q.pdf (265.84 kB)