#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materiály k 11. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

•POZVÁNKA

Pozvánka na 11. OZ 18.06.2024.pdf 

•KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

Dôvodová správa_plnenie uznesení na zastupiteľstvo 18.06.2024.pdf 

Plnenie uznesení k 10.06.2024.xlsm 

• Návrh plánu kontrol na II. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024.pdf 

• Správa z kontroly prijmov, výdavkov a finančných operácií obce Zálesie za II. polrok 2023

Správa z kontroly príjmov a výdavkov finančných operácií za II. polrok 2023_materiál na zastupiteľstvo.pdf 

• Záverečný účet obce Zálesie za rok 2023

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2023_final.pdf 

Záverečný účet obce Zálesie za rok 2023.pdf 

Správa audítora IUZk 31122023.pdf 

• Plnenie rozpočtu 1Q 2024

Plnenie rozpočtu_2024_1Q.pdf 

• Rozpočtové opatrenie č. 2/2024

Rozpočtové opatrenie 02_2024.pdf 

• Žiadosť o prerokovanie dodatku k zmluvám so spoločnosťou Empark, s.r.o.

Žiadosť o zaradenie a prerokovanie na obecnom zastupiteľstve.pdf 

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 13.02.2020.pdf 

Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci uzatvorenej dňa 16.12.2021.pdf 

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku uzavretej dňa 16.12.2021.pdf 

• Darovacia zmluva

darovacia zmluva LV č. 1860 Domky.pdf 

Dôvodová správa k darovacej zmluve Domky po Knapovcoch 1.pdf 

 

Materiály k 10. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

•POZVÁNKA

Pozvánka na 10. OZ 09.04.2024.pdf 

•KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

Dôvodová správa_plnenie uznesení na zastupiteľstvo 09.04.2024.

Plnenie uznesení k 27.03.2024.xlsm 

ZÁZNAM Z KONTROLY VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ ZA II. POLROK 2023 

Záznam z kontroly vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2023_materiál na zastupiteľstvo.pdf 

SPRÁVA Z KONTROLY ZVEREJŇOVANIA ZMÚV, OBJEDNÁVOK, FAKTÚR A SÚHRNNÝCH SPRÁV ZA II.POLROK 2023

Správa z kontroly zverejňovania_II polrok 2023_materiál na zastupiteľstvo.pdf 

•SPRÁVA VO VECI PLNENIA UZNESENIA Č.147A/12/2023 A 159/02/2024 

Správa vo veci plnenia Uznesenia č. 147A_12_2023 a 159_02_2024.pdf

•PLNENIE ROZPOČTU ZA 4.Q 2023

Plnenie rozpočtu 4Q 2023.pdf 

•ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1

Rozpočtové opatrenie 01_2024.pdf 

•KOMUNITNÝ PLÁN

KPSS 2024-2030 Zálesie.pdf 

•ZÁMER NA ZNÍŽENIE NÁJMU PRENAJATÉHO POZEMKU PARCELA 1111/1

Zámer na zníženie nájmu prenajatého pozemku parcela 11111.pdf 

•VOĽBA PREDSEDOV A ČLENOV KOMISIÍ PRI OZ

komisie 2024 zoznam.pdf 

         

Materiály k 9. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

•POZVÁNKA

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ 06.02.2024.pdf 

•KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

Dôvodová správa_plnenie uznesení na zastupiteľstvo 06.02.2024.pdf 

Plnenie uznesení k 30.01.2024.xlsm 

•VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.1/2024 určenie spoločného školského obvodu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa a obce Zálesie

dôvodová správa VZN.pdf 

Návrh VZN č. 1_2024 - spoločný školský obvod Vrakuňa 2024.pdf

•Prenájom nehnuteľného majetku obce - Alza box

Dôvodová správa - Alza box.pdf 

zámer alza box.pdf 

Nájomná zmluva_Alzabox_Zálesie.pdf 

•Správa vo veci plnenia uznesenia č.147A/12/2023

Správa vo veci plnenia Uznesenia č. 147A_12_2023.pdf 

•Správa hlavného kontrolóra Obce Zálesie o kontrolnej činnosti za IV.štvrťrok 2023

Správa o kontrolnej činnosti za IV. štvrťrok 2023_materiál na zastupiteľstvo.pdf  

•Správa hlavného kontrolóra Obce Zálesie o kontrolnej činnosti za rok 2023

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023.pdf 

Darovacia zmluva na verejný vodovod a kanalizáciu - DEA FIN s.r.o.

Dôvodová správa DEA Fin s.r.o..pdf 

Darovacia zmluva DEA FIN s.r.o..pdf 

Vyjadrenie právničky - Darovacia zmluva - kanalizácia, vodovod DEA FIN, s.r.o..pdf 

 

Materiály k 8. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

•POZVÁNKA

Pozvánka na 8, zasadanie OZ 12.12.2023_.pdf 

•KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

Dôvodová správa_plnenie uznesení_na zastupiteľstvo 12.12.2023.pdf 

Plnenie uznesení k 05122023.xlsm 

•VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 8/2023 O MIESTNYCH DANIACHA MEISTNOM POLTATKU ZA KO A DSO

návrh vzn o dani z nehnuteľnosti _8_2023 

dovodova sprava k navrhu vzn o dzn _8_2023.pdf 

•VŠEOBECNE ZAVÄZNÉ  NARIADENIE Č. 9/2023 O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV Z ROZPOČTU OBCE ZÁLESIE

NVRHVZ~1.PDF 

dovodova sprava k navrhu vzn o poskytovaní finančných príspevkov_9_2023.pdf 

•STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÉLSIE K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA ROK 2024

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2024.docx.pdf 

•NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZÁLESIE NA ROK 2024  A VÝHĽADOVÉ ROZPOČTY NA ROKY 2025-2026

Návrh rozpočtu 2024_2026_Obec Zálesie.pdf 

•RORPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 6/2023

Rozpočtové opatrenie 062023.pdf 

•SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY NA ZÁKLADE ŽIADOSTI POSLANCOV - KONTROLA VÝSTAVBY MATERSKEJ ŠKOLY ZAMERANÁ NA VZNIK NEOPRÁVNENÝCH NÁKLADOV K 30.10.2023

Správa o výsledku kontroly na základe žiadosti poslancov – kontrola výstavby materskej školy zameraná na vznik neoprávnených nákladov k 30.10.2023.pdf 

•NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA I. POLROK 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 fin.pdf 

•PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZÁLESIE NA ROK 2024

Plán OZ na 2024.pdf 

 

Materiály k 7. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

•POZVÁNKA

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ 14.11.2023.pdf (202.11 kB)

•KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Plnenie uznesení k 06112023.xlsm (83.76 kB)

Dôvodová správa_plnenie uznesení_na zastupiteľstvo 14.11.2023.pdf (104.05 kB)

• SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA III. ŠTVRŤROK 2023

Správa o kontrolnej činnosti za III. štvrťrok 2023 (115.85 kB)

SPRÁVA Z KONTROLY PRÍJMOV, VÝDAVKOV A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ OBCE ZÁLESIE ZA I. POLROK 2023

Správa z kontroly príjmov a výdavkov finan.pdf (185.67 kB)

• ČERPANIE ROZPOČTU ZA 3. Q 2023

Rozpočet_plnenie 3Q 2023.pdf (268.36 kB)

• ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.5/2023

Rozpočtové opatrenie 052023.pdf (402.42 kB)

• VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁLESIE Č.6 O TVORBE, OCHRANE A ÚDRŽBE VEREJNEJ ZELENE 

Všeobecne záväzné nariadenie - verejná zeleň Zálesie_.pdf (192.03 kB)

Dôvodová správa k VZN o o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene.pdf (112.68 kB)

• Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č.7 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd  a o zneškodňovaní obsahu žúmp na  území obce Zálesie.

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp_.pdf (135.52 kB)

Dôvodová správa VZN č.7 VZN voda.pdf (107.64 kB)

• ZÁSADY HOSPODÁRENIA OBCE 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Zálesie_final.pdf (577.79 kB)

Dôvodová správa Zásady hospodárenia s majetkom obce (394.55 kB)

• ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA VYBUDOVANIE KANALIZÁCIE

Dôvodová správa_ Žiadosť o dotáciu na vybudovanie kanalizácie.pdf (107.43 kB)

 

Materiály k 6. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

•POZVÁNKA

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ 12.09.2023.pdf (201.54 kB)

•KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Plnenie uznesení k 07092023.xlsm (90.17 kB)

Dôvodová správa_plnenie uznesení_na zastupiteľstvo 12.09.2023.pdf (104.97 kB)

• SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁLESIE O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA II. ŠTVRŤROK 2023

Správa o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2023.pdf (110.51 kB)

• ZÁZNAM Z KONTROLY VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ  A PETÍCIÍ ZA I. POLROK 2023

Záznam z kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2023.pdf (119.53 kB)

• SPRÁVA Z KONTROLY ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, OBJEDNÁVOK , FAKTÚR A SÚHRNNÝCH SPRÁV ZA I. POLROK 2023

Správa z kontroly zverejňovania zmlúv, objednávok, faktúr a súhrnných správ za I. polrok 2023.pdf (136.74 kB)

• PLNENIE ROZPOČTU OBCE ZÁLESIE ZA II. ŠTVRŤROK 2023

Rozpočet_plnenie 2Q 2023.pdf (270.25 kB)

• ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 4/2023

Rozpočtové opatrenie 042023.pdf (400.98 kB)

• NÁVRH  VZN Č. 4/2023 VÝŠKA MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE ZÁLESIE 

13. Návrh VZN č. 4/2023 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie (139.34 kB)

VZN4- dôvodová správa (174.12 kB)

• NÁVRH VZN Č. 5/2023 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA NA ÚZEMÍ OBCE ZÁLESIE 

Návrh VZN č.5_2023Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf (314.21 kB)

DÔVODOVÁ SPRÁVA cintorín prevádzkový poriadok.pdf (101.99 kB)

• SCHVÁLENIE PHRSR

PHRSR obce Zálesie na roky 2023 - 2030_upravené.pdf (5.15 MB)

 

Materiály k 5. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

•POZVÁNKA

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ 21.06.2023.pdf (205.3 kB)

• KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Plnenie uznesení k 14062023.xlsm (87.4 kB)

Dôvodová správa_plnenie uznesení_na zastupiteľstvo 20.06.2023.pdf (101.51 kB)

• PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA II. POLROK 2023

Návrh kontroly na II. polrok 2023_materiál na zastupiteľstvo.pdf (106.41 kB)

SPRÁVA Z KONTROLY PRÍJMOV, VÝDAVKOV A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ OBCE ZÁLESIE ZA II. POLROK 2022

Správa z kontroly príjmov a výdavkov finančných operácií za II. polrok 2022_materiál na zastupiteľstvo.pdf (161.34 kB)

• SPRÁVA Z KONTROLY VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ  ZA II. POLROK 2022

Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2022_materiál na zastupiteľstvo.pdf (143 kB)

• ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZÁLESIE K 31.12.2022

Záverečný účet Obec Zálesie 2022 final.pdf (1.36 MB)

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2022_final.pdf (224.23 kB)

Správa nezávislého audítora Obec Zálesie 2022.pdf (3.06 MB)

• VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁLESIE Č.3/2023 O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMí OBCE ZÁLESIE 

VZN o psoch Zálesie_ (1) (1).pdf (151.69 kB)

• OBNOVA ŠTATÚTU OBECNÝCH NOVÍN

štatút obecných novín.pdf (463.14 kB)

Dodatok štatútu obecných novín- zmena názvu.pdf (87.76 kB)

dôvodová správa a návr uznesenia k dodatku štatútu obecných novín.pdf (93.54 kB)

• SCHVÁLENIE KÚPNEJ ZMLUVY NA RODINNÝ DOM PRE POTREBY OBECNÉHO ÚRADU 

Kúpna zmluva na rodinný dom pre potreby obecného úradu.pdf (178.44 kB)

UZN Kúpa domu.pdf (176.08 kB)

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA A PRIJATIE ÚVERU Z ENVIROMENTáLNEHO FONDU

UZN Modernizácia verejného osvetlenia úver enviromentálny fond.pdf (87.56 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zálesie k prijatiu úveru.pdf (289.35 kB)

• ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.3/2023

Rozpočtové opatrenie 032023.pdf (375.42 kB)

• DAROVACIA ZMLUVA P. ČECHOVÁ A SPOL.

Darovacia zmluva Čechová a spol_GDPR.pdf (151.34 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve Čechová a spol.pdf (65.37 kB)

• DAROVACIA ZMLUVA P. PÁLENÍK č. 1

Darovacia zmluva Páleník č. 1_ GDPR.pdf (135.74 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve Páleník P. a Náhlik Ľ.pdf (64.63 kB)

• DAROVACIA ZMLUVA P. PÁLENÍK č. 2

Darovacia zmluva Páleník č. 2_ GDPR.pdf (161.36 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve Páleník P. a spol.pdf (68.51 kB)

• CENNÍK PRENÁJMU INVENTÁRU OBCE ZÁLESIE 

Cenník prenájmu inventáru Obce Zálesie 2023.pdf (144.75 kB)

 

Materiály k 4. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

•POZVÁNKA

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ 23.05.2023 FINAL.pdf (171.63 kB)

•PREDĹŽENIE PHSR

UZN+ dôvodová správa- predĺženie phsr.pdf (106.86 kB)

•ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.2

Rozpočtové opatrenie 022023.pdf (404.56 kB)

•PRIJATIE ÚVERU

UZN+ dôvodová správa- prijatie úveru.pdf (87.2 kB)

• STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁLESIE K DODRŽANIU PODMIENOK NA PRIJATIE NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zálesie k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.pdf (153.22 kB)

•SCHVÁLENIE KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK

Kúpna zmluva Zálesie- škola (208.18 kB)

UZN+ dôvodová správa- kúpa pozemku.pdf (87.75 kB)

•SCHVÁLENIE ZÁMERU KÚPY NEHNUTEŇOSTI PRE OU

UZN+ dôvodová správa- zámer na kúpu domu.pdf (120.37 kB)

Materiály k 3. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

• POZVÁNKA

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ 04.04.2023 Návrh.pdf (202.83 kB)

• KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ:

Plnenie uznesení k 30032023.xlsm (82.88 kB)

Dôvodová správa_plnenie uznesení_na zastupiteľstvo 04.04.2023.docx (13.09 kB)

• SPRÁVA Z KONTROLY Všobecne záväzných nariadení obce Zálesie

Správa z kontroly VZN na zastupiteľstvo 04042023 .pdf (290.19 kB)

• SPRÁVA O VÝSLEDKU ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR A SÚHRNNÝCH SPRÁV ZA II. POLROK 2022

Správa z kontroly zverejňovania_II. polrok 2022 na zastupiteľstvo 04042023 .pdf (134.52 kB)

• SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ OBVOD

Spoločný školský obvod - dohoda final.pdf (161.81 kB)

Návrh VZN spoločný školský obvod.pdf (103.86 kB)

Dôvodová správa - spoločný školský obvod (358.9 kB)

• ZMLUVA O NÁJME A PREVODE PRÁV STAVEBNÍKA- BSK CYKLOTRASA

Zmluva o nájme BSK - Zálesie final Z.pdf (140.17 kB)

Obec Zálesie- prevod stavebníka final Z.pdf (123.77 kB)

dôvodova správa cyklotrasa (350.25 kB)

• DODATOK K ZMLUVE O NÁJME - FARMA FRESH

dodatok č. 1 Farma Fresh - po úprave.pdf (168.14 kB)

dôvodová správa dodatok zmluvy Farma Fresh (347.42 kB)

• PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2022

Rozpočet_plnenie rok 2022.pdf (263.66 kB)

• ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.1

Rozpočtové opatrenie 012023.pdf (389.93 kB)

•DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE ZÁLESIE NA ROK 2023

Dotácie 2023_ zoznam.pdf (100.21 kB)

• DODATOK K ZMLUVE AGRO MALINOVO

Dodatok - navýšenie výmery - úprava.pdf (127.83 kB)

Obec Zálesie - Dodatok č. 1- Agro Malinovo.pdf (40.81 kB)

dôvodová správa dodatok nájomnej zmluvy Agro Malinovo (350.47 kB)

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK OBČANOV– ZMENY A DOPLNKY ÚP ZÁLESIE

Dôvodová správa pripomienky verejnosti ZD č.4.pdf (351.16 kB)

Materiály k 2. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

• POZVÁNKA

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ 07.02.2023 FINAL.pdf (200.56 kB)

•KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ:

Plnenie uznesení k 30012023.xlsm (81.35 kB)

Dôvodová správa_plnenie uznesení_na zastupiteľstvo 07.02.2023.docx (13.01 kB)

•STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023:

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023.pdf (191.51 kB)

•NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023:

Návrh rozpočtu 2023_Obec Zálesie.docx (345.13 kB)

•SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁLESIE O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022: 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022.pdf (111.5 kB)

 

•SPRÁVA Z KONTROLY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA IT SLUŽBY A SPRáVA HW/SW:

Správa z kontroly verejného obstarávania IT služby a správa HWSW.pdf (194.52 kB)

•NÁVRH VZN OBCE ZÁLESIE O URČENÍ NÁZVU NOVEJ ULICE - NOVOBYSTRICKÁ ULICA :

VZN o určení názvu novej ulice Novobystrická ulica.pdf (170.38 kB)

VZN o určení názvu novej ulice Novobystrická ulica_dôvodová správa.pdf (24.03 kB)

 

•ZÁMER PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA - BSK CYKLOTRASA:

zámer - prenájom pozemku BSK cyklotrasa.pdf (90.23 kB)

•ZÁMER PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA- FARMA FRESH:

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa- Farma Fresh.pdf (86.31 kB)

 

Materiály k 1. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

•POZVÁNKA: Pozvánka na 1. zasadnutie OZ 13.12.2022 FINAL.pdf (202.34 kB)

•KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ: Plnenie uznesení k 07122022.pdf (341.14 kB)

                                                             Dôvodová správa_plnenie uznesení (136.56 kB)

                                                             Uznesenia nesplnené a v plnení (149.59 kB)

•PLNENIE ROZPOČTU 3.Q 2022: Rozpočet_plnenie 3Q 2022.pdf (264.79 kB)

•ROZPOČTOVÉ OPATRENIE:Rozpočtové opatrenie č.3/2022 (355 kB)

•VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie: 

VZN_o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie (2) (131.69 kB)

Dôvodová správa mesačné poplatky MŠ ŠJ (173.79 kB)

•DODATOK K VZN OBCE ZÁLESIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY :

návrh dodatku č_7_2022_k vzn 4_2015_KO na 2023 (210.09 kB)

Dôvodová správa k VZN KO a DSO (111.14 kB)

• DODATOK VZN - DOTÁCIE

Návrh dodatku č1_22 dotácie z rozpočtu obce (117.69 kB)

dôvodová správa k dodatku č.1_2022 k VZN 3_2021 (168.67 kB)

• ZMLUVA - PACKETA Slovakia s.r.o.

Zmluva Z-box (222.73 kB) 

Dôvodová správa PACKETA (214.9 kB)

•ZÁZNAM Z VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ ZA I. POLROK 2022

Záznam z kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2022_materiál na zastupiteľstvo (121.35 kB)

•SPRÁVA Z KONTROLY ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR ZA I. POLROK 2022

Správa z kontroly zverejňovania za I. polrok 2022_materiál na zastupiteľstvo (144.58 kB)

•SPRÁVA Z KONTROLY PRÍJMOV, VÝDAVKOV A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ OBCE ZÁLESIE ZA I. POLROK 2022

Správa z kontroly príjmov a výdavkov finančných operácií za I. polrok 2022 (178.79 kB)

• NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁLESIE ZA I. POLROK 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 (104.92 kB)

•PLÁN ZASADANÍ OZ NA ROK 2023

plán OZ na 2023. (125.72 kB)

•ODVOLANIE A VOĽBA  ČLENOV REDAKČNEJ RADY, VOĽBA ŠÉFREDAKTORA

Redakčná rada _ Obecné noviny_ dôvodová správa (135.56 kB)

•ODMENA KONTROLÓRA

Dôvodová správa_odmena kontrolór (82.55 kB)

•PLAT STAROSTU

Dôvodová správa_plat starosta (78.64 kB)

•ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A ČLENOV ORGÁNOV OBCE ZÁLESIE

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov obce Zálesie (147.66 kB)

                                              

 Materiály k 32. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

Pozvánka na 32 OZ.pdf (172.15 kB)

Nájomná zmluva k priestoru potravín- dôvodová správa.pdf (175.76 kB)

Zmluva o nájme potraviny MARCUS final.pdf (188.98 kB)

 

Materiály k 31. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

POZVÁNKA na 31. OZ FINAL.pdf (182.1 kB)

 

VZN o organizácii miestneho referenda final (2).pdf (183.38 kB)

 

PLNENIE ROZPOČTU 1.Q a 2.Q

Rozpočet_plnenie 1Q 2022.pdf (264.69 kB)

Rozpočet_plnenie 2Q 2022.pdf (262.08 kB)

 

Rozpočtové opatrenie 022022.pdf (469.32 kB)

 

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2021_final.pdf (230.75 kB)

 

Záverečný účet Obec Zálesie 2021.pdf (617.19 kB)

 

Návrh kontroly na II. polrok 2022_ final.pdf (105.3 kB)

 

Plnenie uznesení k 22072022 final.xlsm (56.41 kB)

 

Správa o výsledku kontroly vybavania sťažností a petícií za II. polrok 2021_final.pdf (181.42 kB)

 

POSKYTOVANIE DOTÁCIE NA ŽIAKA NA ČIASTOČNÚ UHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

Poskytovanie dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí.pdf (146.15 kB)

 

DAROVACIA ZMLUVA p. UHER-

darovaia zmluva Uher J..pdf (96.87 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve PRODOM STAV, J. Uher_FINAL_.pdf (77.34 kB)

 

DAROVACIA ZMLUVA p. POKRIVKOVA- 

darovacia zluva p.Pokrivkova.pdf (90.51 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve E. Pokrívková_final.pdf (64.88 kB)

   

DAROVACIA ZMLUVA  Ing. ADAMCOVA- 

darovacia zmluva Ing.Adamcova.pdf (90.65 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve Ľ. Adamcová_final.pdf (64.47 kB)

 

DAROVACIA ZMLUVA PRODOM-STAV spol. s.r.o.- 

darovacia zmluva PRODOMSTAV.pdf (99.14 kB)

Dôvodová správa k darovacej zmluve PRODOM STAV, J. Uher_FINAL.pdf (77.34 kB)

 

OZNZ-

Dôvodová správa ZoSVS Obec - OZNZ.pdf (170.8 kB)

Návrh zmluvy o správe a vzájomnej spolupráci (230.22 kB)

Príloha č.1- Povolenie k zmluve Korzo  

Príloha č. 2 - KEC Korzo.pdf (789.9 kB)

Príloha č. 3 - Prevádzkový poriadok KEC .pdf (74.67 kB)       

Žiadosť o prejednanie Návrhu Zmluvy na 31. zasadnutí OU Zálesie_.pdf (165.53 kB)

Žiadosť o udelenie súhlasu OZNZ- Stanovisko.pdf (77.12 kB)

Schválený zámer OZNZ zo dňa 24.2.2021.pdf (109.61 kB)

 

 

CYKLOTRASA- 

Zalesie_uznesenie cyklo 6.2022_POO final.pdf (138.73 kB) 

Plán obnovy Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji- vyjadrenie starostu obce Ivanka pi Dunaji.pdf (118.33 kB)

          

POZEMOK NA ZŠ- 

01_ZALESIE-SPRAVA_01.pdf (396.07 kB)

1. návrh kúpnej zmluvy pozemok škola Zálesie - bianco.pdf (164.53 kB)

Dôvodová správa ku kúpe pozemku na ZŠ_.pdf (101.17 kB)

Finančná analýza_pozemok_ZŠ Zálesie.pdf (388.75 kB)

mapa z UP.pdf (267.78 kB)

situacnyvykres osadenia ZS.pdf (197.63 kB)

upi pozemok 12263 reg.E.pdf (90.22 kB)

vyjadrenieriesitela kup.pdf (58.2 kB)

Zalesie_SITUACIA_03-Layout1 (2)_ _.pdf (19.02 MB)         

 

BALÍKOBOX-   

ZÁMER osobitý zreteľ _ balíkoboxy- FINAL_.pdf (229.53 kB)    

Zmluva_Z-box_ZMOS .pdf (215.4 kB)

 

LED OSVETLENIE

Dôvodová správa LED OSVETLENIE.pdf (65.51 kB)


Materiály k 30. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie

Pozvánka 30. OZ_ ONLINE.pdf (148.44 kB)

Záverečný účet Obec Zálesie 2021

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2021_final

Materiály k 29. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

Pozvánka 29. OZ- POZVÁNKA na 29. OZ.pdf (127.92 kB)

Vznik DHZO- Odôvodnenie DHZO 18.5.2022 (002).pdf (173.55 kB)

                       POŽIARNY PORIADOK OBCE Zálesie (003).pdf (232.28 kB)

                       ZRIAĎOVACIA LISTINA DHZO Zálesie.pdf (110.19 kB)

Nájomná zmluva DHZ- Nájomná zmluva DHZ FINAL.pdf (225.56 kB)

                                         nájom hasičská zbrojnica - odôvodnenie. uznesenie _ final.pdf (111.51 kB)

Návrh programovej štruktúry- Programová štruktúra_2022-final.pdf (154.56 kB)

Rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne

Návrh rozpočtového opatrenia- Rozpočtové opatrenie 012022.pdf (499.24 kB)

Určenie volebných obvodov a počet poslancov- počet poslancov v volebnom období 2022- 2026.pdf (124.71 kB)

Cyklotrasa Malinovo- Zálesie- Most pri Bratislave- UZNESENIE ...._5_2022_finál.pdf (267.79 kB)

 

 

Materiály k 28. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

p. Kontrolórka-

Správa o kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2022.pdf (101.63 kB)

Správa o výsledku kontroly zverejňovania za II.polrok 2021.pdf (189.83 kB)

Správa z kontroly na základe bodu B písm. a) uznesenia č. 436_03_2022 .pdf (250.83 kB)

Kontrola plnenia uznesení 28. OZ.pdf (1.24 MB)

Návrh na začatie prác ku kúpe pozemku-návrh na začatie prác ku kúpe pozemku pod školu (003).pdf (107.84 kB).

PHSR-Schválenie predĺženia platnosti PHRSR obce (001).pdf (93.26 kB)

ATLETIKO- Dodatok č. 2 atletiko final.pdf (562.61 kB)

                  - Ziadost obec 2022_final.pdf (235.14 kB)

Materiály k 27. Obecnému zastupiteľstvu obce Zálesie 

ŠK ATLETIKO-Ziadost obec 2022_final.pdf (235.14 kB)

ŠK ATLETIKO-Dodatok č. 2 atletiko final_final.pdf (562.61 kB)

Darovacia zmluva Zemanová, Podmanický _ GDPR.pdf (132.71 kB)

Dôvodová správa k DZ Zemanová Podmanický.pdf (68.53 kB)GP, LV_ GDPR.pdf (547.61 kB)

Osobitý zreteľ prenajať majetok Hasičská zbrojnica 

ZÁMER -osobitý zreteľ _ prenájom hasičská zbrojnica (173.13 kB)

nájomná zmluva hasičská zbrojnica 

nájomná zmluva DHZ (201.69 kB)

Plnenie uznesení k 03032022_.xlsm (47.05 kB)

Správa o výsledku kontroly Korzo.pdf (246.24 kB)

Správa o kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Zálesie za I.polrok 2021 .pdf (163.75 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za 4. štvrťrok 2021.pdf (110.75 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.pdf (112.17 kB)

AGRO MALINOVO- Obec Zálesie NZ FINAL_ GDPR.pdf (187.52 kB)

AGRO MALINOVO- Príloha Zálesie 1.pdf (195.45 kB)

Žiadosť o dlhodobý prenájom nehnuteľnosti.pdf (2.33 MB)

Návrh rozpočtu 2022_Obec Zálesie.pdf (503.8 kB)

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022.pdf (144.11 kB)

Rozpočet_plnenie 4Q.pdf (265.84 kB)