#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

Na základe § 10 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a vnútornom predpise obce Zálesie č. 1/2023 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  (ďalej len „predpis“) obec Zálesie zverejňuje nasledujúce informácie: 

Oznámením sa podľa § 2 písm. b) zákona rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. 

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere 

  1. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, 
  2. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov, 
  3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená, 
  4. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že 
   1. urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8 zákona, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 zákona a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia, 
   2. urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia, 
   3. je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo 
   4. je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení. 

 

Označenie zodpovednej osoby: JUDr. Michaela Biharyová, hlavná kontrolórka obce

Oznámenie  možno podať písomne alebo ústne do úradného záznamu.

Písomné oznámenie  možno podať:

poštou na adresu obecného úradu Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie  s uvedením do rúk hlavného kontrolóra obce – neotvárať,

osobne v podateľni obecného úradu v  uzatvorenej obálke s uvedením do rúk hlavného kontrolóra obce – neotvárať,

osobne  hlavnému kontrolórovi, na adrese Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie

elektronicky na e-mailovú adresu kontrolor@obeczalesie.sk .

 

Vnútorný predpis č. 1/2023 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti účinný od 15. septembra 2023 

Vnútorný predpis č. 1_2023 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti .pdf (186.6 kB)

 

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/20230901