#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

Na základe § 10, ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a internej smernice obce č. 1/2020 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  (ďalej len „smernica“) obec Zálesie zverejňuje nasledujúce informácie:

Oznámením sa podľa § 2 písm. b) zákona rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

 

Označenie zodpovednej osoby: JUDr. Michaela Biharyová, hlavná kontrolórka obce

Oznámenie  možno podať písomne alebo ústne do úradného záznamu.

Písomné oznámenie  možno podať:

poštou na adresu obecného úradu Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie  s uvedením do rúk hlavného kontrolóra obce – neotvárať,

osobne v podateľni obecného úradu v  uzatvorenej obálke s uvedením do rúk hlavného kontrolóra obce – neotvárať,

osobne  hlavnému kontrolórovi, na adrese Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie

elektronicky na e-mailovú adresu kontrolor@obeczalesie.sk .

 

Vnútorný predpis č. 5/2023 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti účinný od 15. septembra 2023 

Vnútorný predpis č. 5_2023 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti .pdf (185.98 kB)

 

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/20190301