A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Plán zasadnutí OZ obce Zálesie na rok 2018

 

Plán zasadnutí OZ 2018

 

Január 1. Otvorenie – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
  5. Rôzne
Marec 1. Otvorenie - určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Plnenie rozpočtu za IV. Q 2017
  5. Rôzne
Jún 1. Otvorenie - určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Činnosť komisií pri OZ - predsedovia komisií
  5. Záverečný účet obce k 31.12.2017
  6. Stanoviskohlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
  7. Správa nezávislého audítora
  8. Rôzne
  a) Zameranie kontrolnej činnostihlavného kontrolóra na II. polrok 2018
 August 1. Otvorenie - určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2018
  5. Rôzne
Október 1. Otvorenie - určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Činnosť komisií pri OZ - predsedovia komisií
  5. Plnenie rozpočtu obce za III. Q 2018
  6. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
  7. Návrh rozpočtu obce Zálesie na rok 2019
  8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  9. Rôzne
  a) Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
  b) Plán zasadnutí OZ na rok 2019

 

V Zálesí, 13. 12. 2017  

     Ing. Jozef Meško

     starosta obce