A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OZNAM: Informácie o zápise detí do ZŠ Na Pántoch 9

Typ: ostatné
OZNAM: Informácie o zápise detí do ZŠ Na Pántoch 9 1Termín a čas zápisu
piatok 29. apríla 2022 od 15:00 hod. do 18:00 hod.
sobotu 30. apríla 2022 od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Zápis sa uskutoční za účasti zákonných zástupcov a detí.

 
Termín a čas zápisu :
         piatok   29. apríla 2022                     od 15:00 hod.  do 18:00 hod.
         sobotu  30. apríla 2022                     od   9:00 hod.  do 12:00 hod.
 

Miesto zápisu:  
                              pre ZŠ Na Pántoch 9, Bratislava sa zápis uskutoční v priestoroch ZŠ Tbiliská 4
 
Podľa § 19, § 20 a § 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonní zástupcovia detí sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do augusta 2022 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol  v predchádzajúcom roku odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
Ak chce rodič zapísať do školy mladšie dieťa,  je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
K zápisu je potrebné prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie, prípadne zaradenie do príslušného druhu a typu školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť,
alebo vydať rozhodnutie o oslobodení od povinnej školskej dochádzky.
 
Pri zápise zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia:

  • rodný list dieťaťa,
  • platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov,
  • v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení,
  • v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu (čestné prehlásenie) s prihlásením do školy.

 
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko a kontakty na zákonných zástupcov.
Prihlášku (žiadosť o prijatie dieťaťa) na plnenie povinnej školskej dochádzky musia verifikovať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa vlastnoručným podpisom.
 
Upozornenie:
Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné
ako priestupok podľa  § 37 a § 37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve v znení  neskorších predpisov,  za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331,50 Eur a súčasne podľa § 11 v spojení s § 46 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je postihnuteľné ako priestupok, za ktorý
je možné uložiť aj ďalšiu pokutu do výšky 33 Eur.                                                                                     


Príloha

Vytvorené: 29. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2022 09:20
Autor: Lenka Záhorová